Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.05.2019 Kl. 14:55:18)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (07.05.2019 Kl. 14:55:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité om Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90). Undersøkelsen har avdekket vesentlige svakheter ved anskaffelsesprosessen. Komiteen finner det kritikkverdig at man ikke synes å ha gjort grundigere forberedelser i tilknytning til en så betydelig og kostnadskrevende anskaffelse. Komiteen støtter Riksrevisjonens anbefaling og forutsetter at forsvarsministeren går gjennom reglene for organisering av store anskaffelser med sikte på å sikre effektiv samhandling mellom aktørene. Stortinget har gjort følgende vedtak i saken: "Stortinget ber regjeringen om å holde Stortinget løpende oppdatert om den videre oppfølging av saken, herunder komme tilbake til Stortinget på egnet måte med vurderinger av om alternative helikoptre kan være mer formålstjenlig for deler av Luftforsvarets behov grunnet forventede driftskostnader og flytid."

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger