Voteringsoversikt for sak:

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:13:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:13:49)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:14:29)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:14:38)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:14:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B romertall IV

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:15:18)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B romertall III

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 7 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:15:26)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B romertall I og II

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag til ny åndsverklov, som ble fremmet av regjeringen i forrige stortingsperiode. Loven, som ble enstemmig vedtatt, samsvarer med forslaget i proposisjonen, med unntak av proposisjonens forslag til § 71 om åndsverk skapt i arbeidsforhold. Et hovedhensyn med den nye loven, som viderefører hovedreglene og prinsippene i gjeldende lovgivning, er at den skal bidra til å sikre rettighetshaverne inntekter og legge til rette for ivesteringer i kreativt innhold, samt å gjøre den til et effektivt og anvendelig verktøy for brukerne. Det ble også vedtatt å be regjeringen om å utrede eller vurdere enkelte forhold innenfor åndsverkslovens område, bl.a. utrede en tvisteløsningsordning for fastsetting av rimelig vederlag og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg