Voteringsoversikt for sak:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2017 Kl. 18:38:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2017 Kl. 18:39:14)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.06.2017 Kl. 18:39:41)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4a Alternativ votering

  (12.06.2017 Kl. 18:41:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (12.06.2017 Kl. 18:41:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 5 Votering

  (12.06.2017 Kl. 18:42:02)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) erstattes av én ny, samlet lov. En samlet lov vil gi et mer enhetlig vern for alle diskrimineringsgrunnlagene. I tillegg er diskrimineringsvernet styrket ved at det er vedtatt enkelte nye bestemmelser som ikke følger av dagens diskrimineringslovgivning. Blant annet utvides plikten til universell utforming av IKT til også å omfatte utdannings- og opplæringssektoren, det er vedtatt en ny bestemmelse om at læremidler og undervisning i barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner skal bygge på likestillings- og diskrimineringslovens formål, forbudet mot aldersdiskriminering er utvidet til å gjelde på alle samfunnsområder og det er en utvidet adgang til positiv særbehandling av menn.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet