Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:47:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:48:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 2, jf. Innst. 134 S (2018-2019) og Dokument 12:2 (2015-2016) fremmet av Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten. Forslaget ble med 63 stemmer for og 103 stemmer mot ikke bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger