Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(21 - 40 av 77)

Mars 2020 (23)

Februar 2020 (8)

 • Anmodning om særlovgivning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

  Innst. 144 L (2019-2020), Lovvedtak 45 (2019-2020)

  Anmodning om særlovgivning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Lovsak | Andre behandling
 • Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid)

  Prop. 8 LS (2019-2020), Innst. 169 L (2019-2020)

  Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordfører: Henriksen, Kari
  Innstilling avgitt: 27.02.2020

  Lovsak | Komitébehandling
 • Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) om innlemmelse i EØS-avtalen

  Prop. 5 LS (2019-2020), Innst. 161 L (2019-2020), Lovvedtak 44 (2019-2020)

  Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Ebbesen, Margunn
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 25.02.2020

  Lovsak | Lov