Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(121 - 140 av 380)

Innvandrere (5)

Internasjonal rett (1)

Internasjonalt samarbeid (1)

Jordbruk (1)

 • Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

  Prop. 39 L (2018-2019), Innst. 228 L (2018-2019), Lovvedtak 53 (2018-2019)

  Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 11.04.2019

  Lovsak | Lov

Kommuner (8)

 • Endringer i kommuneloven 2018

  Prop. 107 L (2018-2019), Innst. 360 L (2018-2019), Lovvedtak 88 (2018-2019)

  Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Trellevik, Ove
  Behandlet: 11.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)

  Prop. 65 L (2018-2019), Innst. 333 L (2018-2019), Lovvedtak 86 (2018-2019)

  Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Behandlet: 11.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

  Prop. 66 L (2018-2019), Innst. 332 L (2018-2019), Lovvedtak 82 (2018-2019)

  Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordfører: Moflag, Tuva
  Behandlet: 07.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

  Prop. 108 L (2018-2019), Innst. 301 L (2018-2019), Lovvedtak 65 (2018-2019)

  Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Olsen, Dagfinn Henrik
  Behandlet: 04.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

  Prop. 86 L (2018-2019), Innst. 301 L (2018-2019), Lovvedtak 65 (2018-2019)

  Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Olsen, Dagfinn Henrik
  Behandlet: 04.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

  Prop. 43 L (2018-2019), Innst. 211 L (2018-2019), Lovvedtak 51 (2018-2019)

  Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Elvenes, Hårek
  Behandlet: 02.04.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

  Prop. 32 L (2018-2019), Innst. 159 L (2018-2019), Lovvedtak 40 (2018-2019)

  Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Nordlund, Willfred
  Behandlet: 12.02.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordfører: Thommessen, Olemic
  Behandlet: 15.01.2019

  Lovsak | Lov

Kommunikasjonsteknologi (1)

Kriminalomsorg (1)

Kringkasting (2)

Kultur (4)