Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(361 - 380 av 380)

Utenrikssaker (16)

 • Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU

  Prop. 47 LS (2018-2019), Innst. 195 L (2018-2019), Lovvedtak 45 (2018-2019)

  Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordfører: Tetzschner, Michael
  Behandlet: 14.03.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

  Prop. 45 LS (2018-2019), Innst. 182 L (2018-2019), Lovvedtak 46 (2018-2019)

  Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Frølich, Peter
  Behandlet: 14.03.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

  Prop. 7 L (2018-2019), Innst. 166 L (2018-2019), Lovvedtak 42 (2018-2019)

  Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Agdestein, Elin Rodum
  Behandlet: 19.02.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

  Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 83 L (2018-2019), Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Hjemdal, Silje
  Behandlet: 10.12.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter

  Prop. 91 LS (2017-2018), Innst. 42 L (2018-2019), Lovvedtak 10 (2018-2019)

  Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Olsen, Ingalill
  Behandlet: 29.11.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

  Prop. 93 L (2017-2018), Innst. 34 L (2018-2019), Lovvedtak 8 (2018-2019)

  Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordfører: Myhrvold, Ole André
  Behandlet: 15.11.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

  Prop. 110 L (2017-2018), Innst. 25 L (2018-2019), Lovvedtak 4 (2018-2019)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Lyngedal, Åsunn
  Behandlet: 08.11.2018

  Lovsak | Lov

Valg (1)

 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordfører: Thommessen, Olemic
  Behandlet: 15.01.2019

  Lovsak | Lov

Varehandel (1)

Vegtrafikk (7)

Vegvesen (2)

Veterinærvesen (1)

 • Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Prop. 99 L (2018-2019), Innst. 348 L (2018-2019), Lovvedtak 93 (2018-2019)

  Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 13.06.2019

  Lovsak | Lov

Voksenopplæring (1)