Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 23)

Johansen, Morten Ørsal (23)

 • Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Prop. 99 L (2018-2019), Innst. 348 L (2018-2019), Lovvedtak 93 (2018-2019)

  Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 13.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

  Dokument 8:46 S (2017-2018), Innst. 351 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

  Prop. 39 L (2018-2019), Innst. 228 L (2018-2019), Lovvedtak 53 (2018-2019)

  Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 11.04.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)

  Prop. 100 L (2017-2018), Innst. 70 L (2018-2019), Lovvedtak 11 (2018-2019)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 29.11.2018

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om statlig eierskap

  Dokument 8:200 S (2017-2018), Innst. 308 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig eierskap

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 04.06.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge

  Dokument 8:85 S (2017-2018), Innst. 138 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Tore Storehaug og Olaug V. Bollestad om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 06.03.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

  Prop. 92 L (2016-2017), Innst. 427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017)

  Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 13.06.2017

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge

  Dokument 8:32 S (2016-2017), Innst. 199 S (2016-2017)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et løft for dyrevelferden i Norge

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 13.03.2017

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Pelsdyrnæringen

  Meld. St. 8 (2016-2017), Innst. 151 S (2016-2017)

  Pelsdyrnæringen

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 10.01.2017

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nasjonal strategi for bier og pollinering

  Dokument 8:6 S (2015-2016), Innst. 172 S (2015-2016)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Olaug V. Bollestad om nasjonal strategi for bier og pollinering

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 01.03.2016

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

  Prop. 124 L (2013-2014), Innst. 153 L (2015-2016)

  Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 16.02.2016

  Lovsak | Første behandling
 • Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

  Dokument 8:27 S (2014-2015), Innst. 57 S (2015-2016)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om avvikling av pelsdyrnæringen

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 08.12.2015

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

  Prop. 80 L (2013-2014), Innst. 245 L (2013-2014), Lovvedtak 94 (2013-2014)

  Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 16.06.2014

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager

  Dokument 8:36 S (2013-2014), Innst. 188 S (2013-2014)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 22.05.2014

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler

  Dokument 8:30 L (2012-2013), Innst. 271 L (2012-2013)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Gunnar Gundersen, Frank Bakke-Jensen, Ingjerd Schou, André Oktay Dahl og Siri A. Meling om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 30.05.2013

  Lovsak | Første behandling
 • Utlendingsforvaltningens adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer mv.

  Prop. 95 L (2011-2012), Innst. 359 L (2011-2012), Lovvedtak 75 (2011-2012)

  Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 11.06.2012

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett

  Dokument 8:33 S (2010-2011), Innst. 206 S (2010-2011)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 15.03.2011

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om sivil kompetanse i politiet

  Dokument 8:155 S (2009-2010), Innst. 49 S (2010-2011)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Ingjerd Schou, Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Aspaker og Michael Tetzschner om nasjonal strategi for økt og bedre bruk av sivil kompetanse i politiet

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 23.11.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet

  Dokument 8:137 S (2009-2010), Innst. 50 S (2010-2011)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Arve Kambe om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 16.11.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Visse aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass

  St.prp. nr. 77 (2007-2008), Innst. S. nr. 52 (2008-2009)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 03.12.2008

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak