2. Komiteens behandling

Som ledd i behandlingen av saken vedtok komiteen 19. mars 2020 å oversende lovforslaget til juridiske eksperter for å få deres vurderinger. Komiteen ba om å få innspill om lovens innretning, virkeområde og mekanismer med hensyn til å ivareta grunnleggende demokratiske prinsipper. Komiteen ønsket videre å få belyst de konstitusjonelle sider av forslaget og å få synspunkter på hvordan Stortinget kan ivareta sin kontrollfunksjon overfor regjeringen. Komiteen ba også om synspunkter på lovteksten og eventuelle forslag til alternative formuleringer. Frist for å komme med innspill ble satt til kl.12 fredag 20. mars 2020.

Følgende ble forespurt og har levert innspill:

Professor Hans Petter Graver

Professor Eivind Smith

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Professor Eirik Holmøyvik

Professor Terje Einarsen

Advokatforeningen v/generalsekretær Merete Smith

Dommerforeningen v/leder Wiggo Storhaug Larssen

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) v/direktør Adele Matheson Mestad.

Innspillene er publisert på Stortinget.no.

Komiteen ga 20. mars 2020 Stortingets utredningsseksjon i oppdrag å undersøke om det i Danmark og Finland – pga. korona-situasjonen - er satt i verk tiltak som berører forholdet mellom parlamentet og regjeringen, f.eks. om det er foreslått eller vedtatt en fullmaktslov eller lignende. Det ble også bedt om informasjon om eventuell offentlig debatt vedrørende temaet i de nevnte landene. Utredningsseksjonens undersøkelse forelå samme dag.