Stortingets president

Olemic Thommessen er stortingspresident. Han leder presidentskapet, som er Stortingets øverste administrative organ.

Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Terje Heiestad/Stortinget.

Les om presidentskapet.

Olemic Thommessens biografiside.

Presidentskapets taler og artikler.

Oversikt over stortingspresidenter tilbake til 1814.

Stortingspresidenten leder, sammen med øvrige medlemmer av presidentskapet, arbeidet i Stortinget. Presidentskapet har det øverste ansvaret for å planlegge og organisere den praktiske gjennomføringen av Stortingets virksomhet. Særlige viktige oppgaver er å påse at alle saker blir behandlet i henhold til Grunnloven og reglene i Stortingets forretningsorden, og at konstitusjonelle regler om forholdet mellom Stortinget og regjeringen blir overholdt.

Stortingspresidenten er fritatt fra å være medlem av noen av Stortingets faste fagkomiteer, men har utover dette fulle rettigheter som stortingsrepresentant. Stortingspresidenten og presidentskapet leder møtene i stortingssalen, og styrer planleggingen av møtene.

Selv om stortingspresidenten har en annen rolle er i det daglige politiske arbeidet enn andre stortingsrepresentanter, deltar han i den politiske debatten og er en sentral talsmann for vårt demokrati samt en formidler av folkestyrets verdier.

Stortingspresidenten har, som leder i Stortinget, en viktig oppgave i å fremme kunnskap om Stortingets rolle i vårt demokrati. Dette danner grunnlaget for mye av hans utadrettede virksomhet. På vegne av Stortinget møter stortingspresidenten grupper og personer fra alle deler av samfunnet: offisielle delegasjoner, skoleelever, frivillige organisasjoner, representanter for kulturlivet og ildsjeler som legger ned en stor innsats på ulike områder i samfunnet.

Stortingspresidenten representerer Stortinget offisielt i utlandet, leder delegasjoner fra Stortinget til andre lands nasjonalforsamlinger og mottar offisielle, internasjonale besøk. Det er tradisjon for et nært samarbeid mellom parlamentene i de nordiske landene, og stortingspresidenten er aktiv i dette arbeidet.

Stortingspresident Olemic Thommessens Facebookside.

Kontaktinformasjon

Se pressesiden for informasjon om pressekontakt for presidentskap, direktør og øvrige administrative ledelse.