Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021))

EOS-utvalget har overlevert en særskilt melding til Stortinget om Frode Berg-saken – Dokument 7:2 (2020–2021). 25. februar 2021 ble det opprettet en særskilt komité etter Stortingets forretningsorden § 18 til å behandle den særskilte meldingen.
 
Alle partiene på Stortinget er representert i komiteen, som består av kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer samt representantene Hans Fredrik Grøvan, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes. Komiteen ledes av Dag Terje Andersen.
 
I den særskilte meldingen opplyser EOS-utvalget at hensynet til Stortingets kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget bør gjøre seg kjent med sikkerhetsgraderte opplysninger, slik EOS-loven åpner for. Etter anmodning fra Stortingets presidentskap overleverte EOS-utvalgte 25. februar 2021 den graderte sluttrapporten, som ble presentert for komiteen 10. mars 2021. 
 
Som ledd i behandlingen av saken avholdt komiteen en lukket høring mandag 12. april 2021.
 
 
 
 

Ingen saker å vise