Den utvidete utenriks- og forsvarskomité

Den utvidete utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) er en fast komité som består av de ordinære medlemmene av utenriks- og forsvarskomiteen, Stortingets president og lederne for partigruppene.

Se Stortingets forretningsorden § 16.

Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen leder også den utvidete utenriks- og forsvarskomité. Komiteen kan også ha fellesmøter med andre fagkomiteer på Stortinget.

Komiteen har til oppgave å drøfte med regjeringen viktige spørsmål vedrørende utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk og beredskap, herunder terrorberedskap. Slik konsultasjon bør finne sted før viktige beslutninger fattes av regjeringen. Forhandlingene skal holdes hemmelige, med mindre annet uttrykkelig bestemmes.

Det føres referat fra møtene, som frigjøres etter 30 år. Når minst seks medlemmer krever det, skal en sak komiteen behandler, legges fram for Stortinget i plenum.

Ingen saker å vise.