Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hvilke passkontor har POD foreslått for justisdepartementet at skal legges ned, hvilke er besluttet nedlagt, og er det øvrige passkontor som vurderes nedlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til helseministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at de som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet har tilstrekkelig materiell brannsikkerhet, og hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i verk for at helse og omsorgstjenestene kan bidra til økt brannsikkerhet hos de som mottar omsorgs- og botjenester fra det offentlige?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  God infrastruktur bygger landet. Bedre veier reduserer reisetiden, øker trafikksikkerheten og knytter regioner og lokalsamfunn tettere sammen. Infrastruktur er ikke gratis og det er viktig at man finansiere prosjektene på en mest mulig effektiv måte, uten en urimelig skattebelastning på brukerne.
  Kan statsråden gi en oversikt over utviklingen i nivået på veiinvesteringer og vedlikehold de tre siste stortingsperiodene, herunder vise hvordan bompengeandelen har utviklet seg over tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til forsvarsministeren

  Vil forsvarsministeren sikre at Marinemusikken blir videreført på det nivået de var når kompromissvedtaket om langtidsplanen ble gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Regjeringen og det borgerlige stortingsflertallet har ambisiøse planer for norsk jernbane. Jernbane bevilgningene har økt med mer enn 50 % siden regjeringsskifte i 2013. I NTP er det lagt opp til ytterligere vekst. Banenor har dog skissert at enkelte prosjekter kan ta lengre tid enn skissert i NTP. Enkelte sammenlikner måloppnåelsen med rød-grønne planer om ferdigstillelse i 2030.
  Hvilke faglige utredninger lå til grunn for den rød-grønne målsettingen og kan Statsråden sikre at disse utredningene er tilgjengelig?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle