Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Vest-Agder er vårt sørligste fylke og grenser i nord-vest til Rogaland og i nord-øst til Aust-Agder. Det er 15 kommuner i Vest-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det ble innført nye regler for tilbakekalling av førerkort i oktober 2016.
  Inneholder regelverket, eller har POD bestemt interne tidsfrister for saksbehandlingstiden av slik tilbakekallelse, og hva sier regelverket om vilkår/kriterier som skal vektlegges for å ikke kunne tilbakegi sertifikat?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Som en del av asylforliket ble man enige om at det skal opprettes en ordning med direktefly til de viktigste avsenderlandene for å sikre rask retur av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov.
  Hva har statsråden gjort for å følge opp denne enigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Advokatlovutvalget ble nedsatt av forrige regjering og utvalget leverte sin rapport til departementet den 19. mars 2015. Rapporten drøfter viktige forhold rundt advokaters arbeid, bevillinger, inndragning av disse og kravene for å bli advokat, for å nevne noe.
  Nå er det gått snart ett år, så når er statsråden ferdig med sin behandling av utvalgets innstilling og når vil statsråden antyde at saken kommer til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Styringsgruppa for Bymiljøavtalen for kristiansandsregionen har avsluttet sitt arbeid og sendt sitt forslag til samferdselsdepartementet, med en anmodning om å komme i gang så fort som mulig. Regionens politikere har gjort et grundig arbeid og vil gjerne bidra til fortgang i det grønne skiftet. Selv om ikke de alle byene er ferdige med sine avtaler håper regionens politikere på en hurtig behandling av søknaden.
  Når mener stats-råden forhandlingene med Kristiansand om bymiljøpakka kan starte?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

  SKAP kreativ folkehøyskole, Mandal, ble godkjent for 100 elever i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Mens vanlig praksis har vært at folkehøyskolene får tilskudd de tre første årene etter godkjent elevtall, har denne praksisen ikke vært fulgt når det gjelder SKAP.
  Hvorfor praktiseres ikke den samme tilskuddsordning de tre første driftsårene for SKAP som ble benyttet for de nystartede folkehøyskolene Kristiansand folkehøyskole og Setesdal folkehøyskole?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle