Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tove Welle Haugland (KrF) til helseministeren

  Vil statsråden sørge for at midlene som er avsatt til å hjelpe studenter som sliter psykiske problemer nå kommer brukerne til gode?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Sverre Kvinlaug (KrF) til samferdselsministeren

  Vil statsråden sørge for at det etableres gode ordninger for reservestrøm ved strømbrudd, og skjerpe myndighetenes krav, slik at landets mobilmaster ikke faller ut ved strømbrudd på mer mer enn to til fire timer?
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvordan staten arkiverer dokumentasjonen av sin virksomhet, har stor betydning for et sivilisert demokrati. Rettssikkerhet, åpenhet og tillit er viktige verdier arkivering handler om. God arkivpraksis er en forutsetning for at hver og en, enten som enkeltindivider eller via media, kan forsikre seg om at staten selv følger de lover og regler som gjelder, at aktiviteten til statsapparatet kan ettergås, og at likebehandling skjer. Det bidrar til å sikre forutsigbarhet, at like tilfeller behandles likt, at innbyggerne kan ha forventninger til hva som er deres rettigheter og plikter, og at disse er kjent for alle, og er vesentlig for at grupper med særlige behov får det de har rett på. Det er også en viktig del av historien om Norge. Forvaltningen av arkivpraksis er kritisert av Riksrevisjonen, som har foreslått flere tiltak for å forbedre praksis. Hva kan gjøres for å sikre mer åpenhet, bedre rutiner og større likhet i arkivpraksisen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Det er avdekket store svakheter i tilsynet med barneverninstitusjoner. Hva konkret består avvikene i, og hvordan vil ministeren følge opp hvert enkelt avvik og når, og har ministeren tatt initiativ til en gjennomgang i resten av tjenestene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Bladet Motor har i siste utgave en artikkel om forbrukerrettigheter ved bilkjøp, der bilen hadde ukjente større feil og mangler. I halvparten av sakene bladet har undersøkt, med medhold i Forbrukerklagenemnda, har ikke kjøperne fått pengene de har rett på.
  Hvor mange saker var det i 2017 inkludert båt og annet utstyrskjøp, der kjøper har fått medhold i Forbrukerklagenemnda, men ikke fått tilbake pengene og hva vil statsråden gjøre for at forbrukere i slike saker får sine rettmessige penger tilbake?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle