Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Hvordan har regjeringen fulgt opp målene om ideell andel i helse- og omsorgssektoren i sum, og hvilke mål er anbefalt for det enkelte helse- og omsorgsområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til kulturministeren

  Vil statsråden kvalitetssjekke investerings- og driftsbudsjett for kunstsilo i Kristiansand før det gis statlig bidrag? Har statsråden tatt høyde for at de statlige driftstilskuddene til Kunstsiloen i Kristiansand kan beløpe seg langt høyere hvis de ikke når målet om 150 000 besøkende i året?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til forsvarsministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for at det fortsatt er et sterkt og lokalt forankret Heimevern på Sørlandet som kan ivareta behovet for trygghet og sikring slik Stortinget har forutsatt, og tar statsråden på alvor at Riksrevisjonen avdekker svakheter ved Heimevernets operative evne som er av et slikt omfang at det kan stilles spørsmål ved om Stortingets forutsetninger er oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvilke konsekvenser har Høyesteretts "avlaster 2 dommen" av 23. juni 2016 gitt for tilfanget av avlastere og støttekontakter mv.,og dermed kommunenes samlede muligheter til å bidra til kvalitativt gode tilbud til utsatte barn og unge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  I dok 15:1649, svar fra kommunalministeren, vises det til at Statens vegvesen oversendte i februar i år forslag til endelig planprogram for Lyngdal Vest-Ålgård E-39, til samferdselsministeren. Samferdselsministeren viser til kommunaldepartementet i april, dok 15:1649, men da var saken sendt fra Kommunaldepartementet til samferdselsministeren.
  Var det ukjent for ministeren at departementet hadde fått saken fra Kommunaldepartementet, hva gjør at det enda ikke er kommet en avklaring og når vil den komme?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle