Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Vest-Agder er vårt sørligste fylke og grenser i nord-vest til Rogaland og i nord-øst til Aust-Agder. Det er 15 kommuner i Vest-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Arbeid til alle er den beste medisinen mot økte forskjeller. Regjeringen er snart ferdig med sin periode og har brukt over 20 mrd. kroner på skattekutt, ifølge seg selv for å fremme vekst og omstilling. Resultatet kjenner vi: Forskjellene øker, sysselsettingsandelen er rekordlav, og i Aftenposten 16. februar sa sentralbanksjefen: 'Omstillingene ligger stadig foran oss'. Er statsråden enig med sentralbanksjefen, og er hun fornøyd med hva fellesskapet har fått igjen for skattekuttene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til statsministeren

  Sivilombudsmannen har skrevet en svært kritisk rapport om Statens ansvar for ivaretakelse av internasjonale forpliktelser etter FNs tortur-konvensjon i Norgerhaven fengsel. I tillegg til andre kritiske punkter. Statsministeren har tidligere uttalt: "Det er regjeringens syn at bruk av forvaring må skje i henhold til norsk lov og våre internasjonale forpliktelser." (VG 22.1.2015).
  Står statsministeren fast ved at politikken hun er ansvarlig for skal ivareta våre internasjonale forpliktelser?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til statsministeren

  Sivilombudsmannen har slaktet avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland, blant annet fordi Norge ikke kan ivareta sine forpliktelser etter FNs menneskerettskonvensjon. Statsministeren sier til TV om saken 15. mars 2017 at 'Soningsforholdene i Nederland er vurdert og at regjeringen mener det ikke er dårlige soningsforhold'. Betyr dette at statsministeren ikke har tillit til Sivilombudsmannens vurderinger og at hun ikke vil ta konsekvensene av funnene i Sivilombudsmannens rapport?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til olje- og energiministeren

  I merknadene til statsbudsjettet for 2017 ble det av et flertall bedt om at man framover skal utvide arbeidet med å finne framtidsrettede løsninger for CO2-håndtering til også å gjelde anvendelse av CO2 i industrielle og kommersielle prosesser.
  På hvilke måter er denne utvidelsen av arbeidet med CO2-håndtering ivaretatt i oppdraget som er gitt Gassnova gjennom oppdragsbrevet for 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til finansministeren

  Det er i dag ulike regler knyttet til skatte- og avgiftspolitikken for driftsutgifter for kjøretøy som brukes i hhv. reindriftsnæringen og i landbruket.
  Hva må ev. endres for å likestille driftsutgifter knyttet til nyttekjøretøy i reindrifta og landbruket, og hvilke merkostnader kan påregnes dersom driftsutgifter for kjøretøy som brukes i reindriftsnæringen underlegges samme skatte- og avgiftsregler som de som i dag gjelder for landbruket?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle