«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Telemark grenser i sør til Aust-Agder, i vest til Rogaland og Hordaland, i nord-øst til Buskerud og i øst til Vestfold. Det er 18 kommuner i Telemark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  I et felles notat skriver Regnskogfondet, Greenpeace og Naturvernforbundet om at tømmerhogst i den skala det som pågår i Kongo vil øke klimagassutslippene, medføre negative miljøinngrep i intakt regnskog, øke risikoen for avskoging. Alt dette uten å gi vesentlige positive ringvirkninger på andre områder. Det stilles videre spørsmål ved om en slik støtte er i strid med målsettingene til Norges klima- og skogsatsing.
  Hvordan vurderer klima og miljøministeren disse påstandene?
 • Spørretimespørsmål fra Lise Wiik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Sivilombudsmannen og Likestillingsombudet har uttrykt bekymring for kvinners situasjon i fengsel. Forskning og undersøkelser viser at mange kvinner har store helseutfordringer. Alvorlige volds- og overgrepstraumer forekommer ofte, men kvinnene får ikke behandling for sine alvorlige traumer. Arbeiderpartiet har, i motsetning til regjeringen, prioritert midler til kvinners helse i våre budsjetter. Hvorfor prioriterer ikke regjeringen helsetilbudet til kvinner i fengsel, selv om det vil kunne bidra til bedre rehabilitering?
 • Spørretimespørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Det er en stor utfordring å skaffe nok lærere av flere kjønn til den norske skolen. Særlig er det svært få mannlige søkere til grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn, og i 2015 var under 1 av 5 av de søkerne som møtte opp på landsbasis, menn. Derfor er det også klasser på lærerutdanningen i dag som kan bestå av bare kvinner. Hva mener statsråden om dette, og hva er regjeringens løsninger for å sikre en bedre balansert lærerutdanning som i større grad speiler samfunnet vårt?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden redegjøre for hva som er status for arbeidet med oppfølgingen av NOU 2015:16 fra overvannsutvalget, og om det vil bli fremmet en sak til behandling i Stortinget inneværende periode?
 • Spørretimespørsmål fra Lise Wiik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det var en forutsetning for Arbeiderpartiet da vi stemte for politireformen, at endringene skulle gi mer tilgjengelig og tilstedeværende politi, også på bygda. Politidirektoratet begrunner nedleggelser av lensmannskontorer med at dette skal 'frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver'. Hvilke konkrete tiltak iverksettes nå for å sikre bedre forebygging, etterforskning og beredskap i Tokke, Siljan, Fyresdal og Hjartdal, alle kommuner i Telemark der lensmannskontoret nå legges ned?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle