«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Telemark grenser i sør til Aust-Agder, i vest til Rogaland og Hordaland, i nord-øst til Buskerud og i øst til Vestfold. Det er 18 kommuner i Telemark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Sjef for reformarbeidet i Politidirektoratet, Håkon Skulstad, uttaler at POD ikke er overrasket over at kommunene sier at de ikke har fått et dokument fra politiet med 'Et løfte til innbyggerne'. Han sier: 'Det har nemlig aldri vært meninga fra Politidirektoratets eller politimesternes side.' Uttalelsen vitner om at POD ikke har skjønt bestillingen fra Stortinget. Hvorfor har ikke statsråden sørget for at politiet har fulgt opp Stortingets forlik på dette punktet?
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

  NorthConnect har nå søkt konsesjon om en ny kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Tidligere har regjeringen tydelig understreket at man må høste erfaringer med de kablene som nå er under bygging, før man eventuelt vurderer nye søknader. Står regjeringen ved sine tidligere løfter, eller vil regjeringen isteden legge til rette for at denne søknaden blir behandlet før slike erfaringer er høstet?
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne- og likestillingsministeren

  Antall barn som lever i fattigdom i Norge i dag, har økt med 2 pst. sammenlignet med 2012. I Skien, Telemarks største kommune, har barnefattigdommen steget til hele 13,9 pst. Det er snakk om 1 535 barn, noe som er godt over landsgjennomsnittet. Hvorfor fører regjeringen en politikk som forsterker og ikke minsker denne trenden, ved blant annet å gi 25 milliarder kroner i skattekutt først og fremst til de rikeste, samtidig som arbeidsløsheten er rekordhøy og man kutter i barnestøtten til de uføre?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Kulturdepartementet har i mange år kommunisert at de kommer til å legge fram forslag om å forandre loven som regulerer pensjonen til ballettdansere og operasangere ved Den Norske Opera & Ballett (operapensjonsloven). I fjor vår ble det presentert noen parametere for det nye systemet, men det ble ikke lagt fram en helhetlig modell. Hvordan er fremdriften i Kulturdepartementets arbeid med ny operapensjonslov?
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  På Notodden jobbes det med spennende planer for etablering av overgangsboliger i forbindelse med tilbakeføring etter soning. Overgangsbolig i Telemark står høyt på prioriteringslista i kapasitetsplanen, jf. Meld. St. 12 (2014-2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. Justiskomiteen har i budsjettet for 2017 skrevet en positiv merknad om Notodden-modellen og det gode arbeidet som er i gang. Hva er status for arbeidet med å etablere flere overgangsboliger?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle