«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Når statsråden konstaterer i budsjettet at det er lønnsomt for Color Line å fortsette som i dag, hvorfor vil han fortsatt endre reglene slik at de kan sette om lag 700 norske sjøfolk på land?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hva konkret vil justisministeren gjøre for løse den svært krevende situasjonen i Politidistrikt Øst og hvordan vil justisministeren sørge for at alle landets politidistrikter settes i stand til å få ned den lange liggetiden straffesaker nå har, med mindre ressurser til drift jf. Forslag til statsbudsjettet for 2019?
 • Interpellasjon fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Om korleis statsråden vil følgje opp arbeidet med haldningar, kultur og leiarskap i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet, herunder Difi-rapport 2017:9 Evaluering av nærpolitireformen. Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse og Difi-rapport 2018:2 Evaluering av nærpolitireformen - statusrapport 2017. Gjørv-kommisjonen NOU 2012: 14 skriv at det som skilde 'det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22/7, i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap, og hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den myndighet de var gitt', jf. side 458. Dei peika òg på at endringar i haldningar, leiarskap og kultur 'må utvikles over tid', jf. side 451. Arbeidet med haldningar, kultur og leiarskap var ein viktig del av forliket om politireform i Stortinget, og Arbeidarpartiet foreslo i forbindelse med forliket ei rekke tiltak. Likevel kjem det fram av Difi-rapport 2017:9 Evaluering av nærpolitireformen, Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse og Difi-rapport 2018:2 Evaluering av nærpolitireformen - statusrapport 2017 at det framleis er ei rekke utfordringar på dette området. Til dømes kjem det fram i Difi-rapport 2018:2 at 'Det er ulike oppfatninger både om de som 'sier ifra' blir hørt oppover i linjen og hvor lurt det er 'å si ifra rent karrieremessig'.' Dette seier noko om dei utfordringane politiet står overfor knytta til haldningar, kultur og leiarskap. Eg vil invitere statsråden til å gjere greie for korleis han vil arbeide med dette. Statsråden kan rekne med å få ein liknande invitasjon frå meg igjen om eitt år. Eg avgrensar til tiltak i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Korleis vil statsråden arbeide med haldningar, kultur og leiing, og korleis vil statsråden sørgje for at utfordringane Difi-rapportane peikar på og anbefalingane dei kjem med, vert følgde opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Iht. prop. 1 fra LMD vil Regjeringen styrke det viktige bidraget skogen og aktivt skogbruk gir til sysselsetting og verdiskaping, ved å legge til rette for at en større del av det produktive skogarealet blir tatt aktivt i bruk. Samtidig ser vi at skogsindustrien flere steder i landet sliter med tilgang på råstoff, bl.a. gjelder dette i Nordland der det nå vurderes vern av store skogarealer eid av Statskog.
  Hvordan vil statsråden, som skogminister, sikre at industriens behov for skog ivaretas i pågående prosesser med vern av skog?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Statsråden opplyser at infrastrukturen som ble brukt til å distribuere riksdekkende FM-signaler, tilhører Norkring AS, og siden myndighetene ikke disponerer utstyret, så kan de følgelig ikke beslutte om utstyret skal brukes til å gjenåpne FM-nettet. Med bakgrunn i svaret fra statsråden - medfører det da riktighet at det nå er kommersielle aktører og ikke myndighetene som avgjør om utstyret kan brukes til å gjenopprette FM, slik at beredskapsmeldinger kan kringkastes på FM-båndet dersom det skulle oppstå et behov for det?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle