Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), og Senterpartiet (1).

Sør-Trøndelag grenser i nord til Nord-Trøndelag, i vest til Møre og Romsdal og i sør til Oppland og Hedmark. Det er 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Hvor mange bompenger har Stortinget gjort vedtak om i denne stortingsperioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Hvor mange innkrevingspunkt for bompenger er det per i dag og hvordan er dette endret siden 31.12.13?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til forsvarsministeren

  Statsråden sier i svar av 2.6.17 at det ikke blir gitt bidrag til en løsning som sikrer fortsatt drift på gården Nygården i Ørland. Svaret begrunnes med at flystøy ikke gir rettslig grunnlag for innløsning.
  Mitt spørsmål viste til at gårdsdriften ikke kan videreføres fordi forsvarets aktivitet har økt betydelig og at Nygården derfor ikke lenger tilfredsstiller Mattilsynets krav til dyrevelferd. Jeg ber statsråden på nytt bidra til å finne en økonomisk løsning som muliggjør flytting av driftsbygningen på Nygården.
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til forsvarsministeren

  I rapport «Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35» fra Forsvarsdepartementet i 2011 legges det i alternativ «Ørlandet - Evenes tobaseløsning» til grunn investeringskostnader på i overkant av 800 millioner kroner i flyoperative flater på Evenes og i overkant av 300 millioner kroner i grunnerverv.
  Hvorfor er disse kostnadene ikke del av tallgrunnlaget i kostnadsberegningene for alternativ 1 Prop 151 S (2015-2016)?
 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

  Hvordan fordeler formuesskattekuttene i perioden 2013-2017 seg på kommune- og fylkesnivå, ifølge Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå, og/eller ifølge ligningsdataene Finansdepartementet har tilgang på?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle