Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), og Senterpartiet (1).

Sør-Trøndelag grenser i nord til Nord-Trøndelag, i vest til Møre og Romsdal og i sør til Oppland og Hedmark. Det er 25 kommuner i Sør-Trøndelag.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til kunnskapsministeren

  I en sak i Dag og Tid i 2015 tok statsråden et oppgjør med den såkalte digitalentusiasmen i skolen som han beskrev som 'naiv', og satte en moderne skole og bedre læring opp som to forhold som står i motsetning til hverandre. Står statsråden ved sin beskrivelse av at å satse på en oppdatert og moderne skole for barna våre, er naivt?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til forsvarsministeren

  Gårdsbruket Nygården driver melkeproduksjon og har Ørland flystasjon som nærmeste nabo. Som følge av kampflyetableringen, kan gårdsdriften ikke opprettholdes uten å bryte kravene til dyrevelferd. Mattilsynet har gitt dispensasjon for 2017, men vil ikke forlenge ut over dette. For å videreføre driften må driftsbygningen etableres på en mindre støybelastet del av eiendommen.
  Vil forsvarsministeren bidra økonomisk til en løsning som sikrer fortsatt drift på Nygården?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Statens vegvesen har fremmet innsigelser til kommuneplanens arealdel i Selbu kommune for å stoppe utvikling av områder som kommunen mener er nødvendig for å sikre bosettingen i utsatte lokalsamfunn. Statens vegvesen mener kommunen skal sentralisere boligbyggingen og begrunner sine innsigelser med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal og transportplanlegging.
  Er statsråden enig i at disse retningslinjene skal brukes for å forhindre desentralisert bosetting?
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Fremskrittspartiet skriver i sitt nye program at en målsetting i deres økonomiske politikk er å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som drives i direkte konkurranse med private aktører, at NSB skal selges, og flere jernbanestrekninger skal åpnes for konkurranse. Regjeringen har allerede besluttet at flere togstrekninger skal legges ut på anbud. Hvilke planer har regjeringen om salg av NSB, og når vil dette bli kjent for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Når i 2017 tar statsråden sikte på å fremme en proposisjon om Miljøpakken 3 for Stortinget?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle