Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018, men er fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Den akuttmedisinske beredskapen i distriktene er så sterkt nedbygd at det lokale brannvesenet i større og større grad er først på plass og må ivareta funksjoner som tilligger ambulansetjenesten og politiet. Dette gir krav til kompetanse som brannvesenet ikke har, det gir utfordringer i rekrutteringen til det frivillige brannvesenet, og det påfører kommunene ekstra kostnader. Er statsråden bekvem med denne utviklingen og de utfordringene dette gir for kommuner hvor politi- og ambulanseberedskapen bygges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Mener statsråden det er en god ide å begrense NTNUs faglige autonomi ved å flytte ansvaret for terapiopplæring av kommende psykologer fra NTNU i Trondheim, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse på området, over til St Olav hospital?

 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  I budsjett 2019 for JD øker bevilgningene til driftsutgifter i UDI. Dette begrunnes bl.a. med 40.131 ubehandlede saker. En oversikt som TV2 har innhentet, viser at forholdet mellom ansatte og asylsøknader til behandling er endret fra 23 per ansatt i 2015 til 3 i 2018. Tilsvarende antallet uttransporteringer gjennom PU har sunket fra 12 per ansatt i 2014 til 6 i 2018.
  Hvorfor bygges ikke restansene ned og hvorfor videreføres antallet jurister og politi i UDI, UNE og PU når antallet asylankomster synker?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  OED fikk 21.09.2018 oversendt saken om utbygging av Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune i Sogn og Fjordane fra NVE. Dette er en utbygging vertskommunen har gått mot. I Stortinget 29.01.2014 sa statsråd Bent Høie om denne utbyggingen: "La det ikke være tvil om at lokal aksept til vind-kraftutbygging skal stå svært sentralt for meg når konsesjonsmyndighetene skal avgjøre vindkraftsaker."
  Er olje- og energiministeren enig i dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Har Widerøe fulgt opp sine kontraktsforpliktelser, og hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å forbedre regulariteten for de reisende?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle