Sogn og Fjordane. Foto. Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto. Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Sogn og Fjordane grenser i sør til Hordaland, i sør-øst til Buskerud, i øst til Oppland og i nord til Møre og Romsdal. Det er 26 kommuner i Sogn og Fjordane.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kulturministeren

  På vegne av ein filmprodusent har eit dansk advokatfirma sendt ut krav til norske forbrukarar dei mistenker har sett film via fildelingssider. Forbrukerrådet meiner kravet framstår som grunnlaust, og ber folk sjå bort frå både brev og krav. Selskapet har gått til sak for å få utlevert identiteten til rundt 12 000 IP-adresser frå ulike nettleverandørar, noko domstolen har løyve til med heimel i åndsverklova. Meiner statsråden at lova nyttast på tenlegt vis?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden leggje fram estimat som viser kor stor del forsvarsbudsjettet vil utgjere av BNP i Noreg kvart år frå 2017 fram til og med 2024, basert på dei økonomiske rammene i den vedtekne langtidsplanen for Forsvaret og SSBs prognoser for BNP i Noreg desse åra?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden gjere greie for kva som no er og kva som vil bli status til hovudsbasen for helikopter som har vore lokalisert på Bardufoss, og tolkar statsråden vedtaka i Innst. 62 S (2016-2017) som at 139 Luftving er vedteke flytta frå Bardufoss til Rygge?
 • Interpellasjon fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Regjeringa har kutta den økonomiske støtta som førre regjering etablerte for dei regionale natur- og kulturparkane. Parkane er lokale initiativ bygd på lokale ressursar og er pådrivarar for lokal mobilisering, næringsutvikling og bærekraftig samfunnsutvikling. Det er no 9 regionalparkar i alle delar av landet, og 30 kommunar er engasjerte i arbeidet. I Europa er det tusen natur-, regional- og landskapsparkar fordelt på 22 land. Erfaringane syner at det ligg store moglegheiter for nærings- og samfunnsutvikling i parksystemet. Men det trengs eit statleg engasjement i utvikling av kriteriesystem for sertifisering av regionalparkar, nasjonal lovforankring og støtte til parkorganisasjonen. Vil regjeringa initiere ei utgreiing av ny parkmodell for regionalparkar og andre område med høge natur- og kulturverdiar, og vil regjeringa reversere budsjettkutta som er gjort i perioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kunnskapsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til å tillate at kommunar som sjølve vil ta rekninga, kan få utføre forsøk parallelt med pågåande forsøksordningar om til dømes programmering som valfag, sjølv om dei ikkje er del av den ordinære forsøksordninga?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle