Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Vik fengsel har fått pålegg frå Arbeidstilsynet om å rive ei gamal brakke som vert nytta til kontor og butikk i fengselet, innan 31. desember 2017, då ho ikkje oppfyller HMS-krava og brannforskriftene. Vik kommune har stilt nytt areal til rådvelde, men Kriminalomsorgsdirektoratet vil ha mellombelse løysingar. Vil statsråden syte for at brakka vert erstatta med nye lokale heller enn å bruke millionar på mellombelse tiltak, og at dette skjer utan at ein reduserer allereie tronge areal til lufting og aktivitetar for dei innsette?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Vil soldatane som avtenar 16 månaders verneplikt vere tilgjengelege for teneste i Heimevernet etter si førstegongsteneste, kor lenge vil dei i så fall vere dette, og kva vil endringane ha å seie for HV sine mogelegheiter til å fylle opp styrkestrukturen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Reknar regjeringa folkerøystinga i Catalonia for å vere i strid med folkeretten, og har ikkje regjeringa ei anna haldning til spanske styresmakter si handtering av folkerøystinga og bruken av vald enn at dette er «et internt spansk anliggende»?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til samferdselsministeren

  Vil samferdselsministeren sikre ei rask ordning som sikrar at Florø lufthamn kjem inn att under ordninga med statleg innkjøp av flyruter (FOT), no som funn frå Møreforsking har vist at konkurranseutsetting har gitt eit dårlegare tilbod?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til statsministeren

  Fiskeriministeren vart skulda for å ha gjeve frå seg si private e-postadresse til Frode Reppe i NSL, noko han først nekta for. I ettertid har Sandberg fått hugsen attende og seier at han ikkje kan garantere for at han ikkje har levert ut privatadressa si, noko som medførde at henvendelsar ikkje var journalførde før pressa tok tak i dette.
  Kva er statsministeren sitt syn på denne saka, og kan statsministeren garantere at ministrane fyl offentligheitslova og journalfører alle henvendelsar?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle