Sogn og Fjordane. Foto. Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto. Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Sogn og Fjordane grenser i sør til Hordaland, i sør-øst til Buskerud, i øst til Oppland og i nord til Møre og Romsdal. Det er 26 kommuner i Sogn og Fjordane.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Washington Trade Daily skriv 22. november at forhandlingane kring TISA-avtala er sette på vent. På Utanriksdepartementet sine sider skriv regjeringa 20. desember at partane i TISA-forhandlingane '[...] møttes i Genève 6. og 7. desember for å gjøre opp status for Tisa-forhandlingene så langt'. Kan utanriksministeren gjere greie for kvifor forhandlingane ser ut til å vere sett mellombels i ro, og er det gitt noko signal frå forhandlingspartane om når forhandlingane eventuelt skal takast opp att?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kor mange HV-soldatar var innrullert som ein del av Heimevernets områdestruktur 17. juni 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

  Dei fleste frå land utanfor EU/EØS må søke om eit besøksvisum. Attendemeldingane frå reiselivet er at behandlingstida for visumsøknader til Noreg, spesielt frå kinesiske reisande, vert opplevd som ein flaskehals.
  Er ministeren bekvem med at behandlingstida er lengre enn i andre nordiske land?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til arbeids- og sosialministeren

  I medhold av folketrygdloven § 4-7 kan det ytes dagpenger til personer som er permitterte på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke.
  Kan statsråden utdype hvordan bestemmelsen «som arbeidsgiver ikke kan påvirke» er å fortolke, og hvor lang tid det er rimelig å måtte vente på behandling av en klage på avslag om dagpenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Vil Forsvaret gjennom Langtidsplan for Forsvaret få ei auke i finansiering på 165 milliardar for dei neste 20 åra inkludert vinstane frå ei potensiell interneffektivisering på 40 milliardar kroner (125 + 40 mrd.) eller vil Forsvarets økonomiske rammar verte auka med 165 milliardar i tillegg til ei potensiell innsparing på 40 milliardar kroner (165 + 40 mrd.) som følgje av interneffektivisering?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle