Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 14 representanter fra Rogaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (4), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (3), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Regjeringen har besluttet å flytte Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, til Bø, men FUG melder om at departementet ikke har etablert en god plan for flytteprosessen, og at dette nå går på bekostning av driften og utvalgets arbeid. Vil statsråden ta initiativ til en ordentlig konsekvensvurdering av en flytting av FUG og som et minimum påse at en unngår mer enn én flytteprosess, herunder vurdere en utsettelse av flyttingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til finansministeren

  Kan statsråden opplyse om regjeringens arbeid med utvalget som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester og foreslå løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd, er det nedsatt, hva er mandatet, hvem er medlemmer og når plannlegger regjeringen å fremme sak for Stortinget med oppfølging av utvalgets arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Julia Wong (A) til samferdselsministeren

  Kan statsråden fastslå at Regjeringen i denne perioden ikke kommer til å bevilge midler konkret til bygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund eller gjenåpning av Ålgårdbanen?
 • Interpellasjon fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Forhandlingane om jordbruksoppgjeret skal skje med utgangspunkt i dei føringane som Stortinget har lagt for jordbrukspolitikken. Desse går fram av Innst. 251 S (2016-2017). Her har næringskomiteen formulert fylgjande inntektsmål: 'For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.' I regjeringa si politiske plattform står det fylgjande: 'Ha inntektsutvikling i jordbruket forutsatt lav kostnadsutvikling, produktivitetsforbedring og markedstilpasning.' Vil statsråden i vårens jordbruksoppgjer leggja til grunn eit inntektsmål om å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Hva gjør regjeringen med rettighetene til fosterforeldre som går på arbeidsavklaringspenger?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle