Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Kristelig Folkeparti (1).

Østfold grenser i nord-vest og i nord til Akershus. Det er 18 kommuner i Østfold.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kunnskapsministeren

  Mener statsråden at lærertetthet har stor betydning for elevenes læring, og er et viktig tiltak i skolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til landbruks- og matministeren

  Under regjeringen Stoltenberg ble det vedtatt at 500 000-600 000 dekar av eiendommene Statskog eide skulle selges til private i løpet av perioden 2011-2017. I statsbudsjettet for 2016 fikk regjeringen tilslutning til å selge ytterligere 150 000 dekar. Jeg viser videre til at regjeringen nylig har lagt ut 30 000 dekar av Statskogs skog for salg.
  Mitt spørsmål til statsråden er hvor mye av Statskogs eiendommer som er solgt til nå, og hvem som er kjøpere av disse eiendommene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Mener statsråden regjeringen nå er i ferd med å ta igjen etterslepet på ikt- sikkerhet som har bygget seg opp under tidligere regjeringer, og hva vil statsråden gjøre for å styrke dette arbeidet ytterligere?
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til finansministeren

  I Østfold viser tall fra SSB i mars at det nå er 7 700 barn som vokser opp i fattigdom. Det er en økning på 14,1 pst. av barna i fylket, mens landsgjennomsnittet er 10 pst. Det er en økning på 500 barn. Fra 2013 til 2017 har barnehageprisen, el-avgiften, bompengenivået og bensin- og dieselprisene økt, noe som særlig rammer dem med lavest inntekt, mens de 50 rikeste hittil har fått i snitt over 20 millioner kroner hver i skattekutt. Forskjellene mellom folk øker. Hvorfor mener statsråden dette er rettferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til samferdselsministeren

  Jeg har blitt informert om at det 15.april 2017 ble lagt ut nye veilister fra Statens Vegvesen og at her er den viktige brua som brukes til å frakte tømmer fra skogene i Rømskog blitt nedklassifisert til totalvekt på 32 tonn, tidligere totalvekt var 40 tonn. Dette har skjedd uten forvarsel og fører til store ulemper for næringen.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre skognæringen i Rømskog effektiv og god transport slik at de fortsatt kan bidra til økt verdiskapning for samfunnet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle