Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  I forbindelse med Stortingets behandling av Dokument 8:181 S (2017-2018) om behovet for en KVU på jernbanestrekningen Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg la flertallet til grunn at det er viktig å få en avklaring av videreføringen av traseen fra Halden mot Gøteborg, samt en kartlegging av alternativ finansiering av tiltak på strekningen. Hva gjør regjeringen for å følge opp dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  I møte med global konkurranse fra strømmetjenester er norsk film- og serieproduksjon avhengig av en offensiv filmpolitikk for å lykkes, derfor har mange tatt til orde for en såkalt strømmeavgift som skal sikre finansiering av norsk innhold. I filmforliket fra 2015 ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med sak om dette, og siden har det kommet flere avklaringer fra EU.
  Vil statsråden nå ta initiativ til en sak overfor Stortinget om å innføre en slik avgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt og den tilhørende innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen, Innst. 300 S (2016-2017). Ble følgende forslag enstemmig vedtatt - «Stortinget ber regjeringen utrede en utvidelse av ordningen med byvekstavtaler til å omfatte flere byområder og fortløpende vurdere nye programmer og virkemidler for distriktene.»
  Når og på hvilken måte vil ministeren følge opp dette vedtaket?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Regjeringen foreslår nok en gang å redusere fylkeskommunenes midler til regional utvikling. Sammenlignet med midlene som ble foreslått bevilget over post 60 i 2016, er midlene til regional utvikling nå redusert med hele 342 millioner kroner og er for mange fylker i praksis nullet ut. Hvordan mener statsråden dette rimer med regionreformen og det vedtatte målet om å sette de nye fylkene i stand til å styrke samfunnsutviklingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Hva gjør helseministeren for å følge opp tiltak nr. 25 i handlingsplanen og at sikre kvinner utsatt for kjønnslemlestelse får et helhetlig godt helsetilbud?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle