Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (6), Høyre (6), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristelig Folkeparti (1) og Miljøpartiet De Grønne (1).

Oslo grenser i vest, sør, øst og nord-øst til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydeler i Oslo.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

  I Vårt Land 21. august 2016 framkom det at kun 3 av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner. Stortingets utredningsseksjon skriver i et oppdrag fra undertegnede at FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) skal ha forrang, og at 'KDK gir staten en klar plikt til å arbeide for likhet mellom kjønnene også innad i trossamfunn'. Det konkluderes med at det 'ikke vil være et uforholdsmessig krav' å kreve en viss andel kvinner i moskeenes styrer. Vil regjeringen følge opp dette ved tildelingen av statstilskudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  5. desember gjennomførte pakistansk politi en brutal razzia mot Ahmadiyyia-muslimenes hovedkvarter i Pakistan. Flere medlemmer ble slått og arrestert og det ble senere reist anklage mot dem ut fra landets anti-terrorisme-lover.
  Har Norge konkret tatt opp dette overgrepet med pakistanske myndigheter og hva vil utenriksministeren gjør for å sikre denne religiøse minoriteten deres grunnleggende rett til å utøve sin tro i Pakistan?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det er grunnleggende i arbeidet for trygghet og forebygging av parallellsamfunn å hindre at det etableres områder der kriminelle gjenger har kontroll med narkotikalanging og annen kriminalitet. I løpet av 2016 så vi en utvikling med flere meget alvorlige skyteepisoder på offentlig sted og at kriminelle bruker bøter, vold og kidnappinger for å kontrollere kriminaliteten enkelte områder i Oslo. Politiet og andre som jobber med forebygging ser med stor bekymring på slike tendenser, og det er viktig at det settes inn store nok ressurser til å stoppe dem og være tett på kriminelle gjengmiljøer for å forebygge og avverge. Da vi så lignende tendenser i 2006, ble det opprettet et eget gjengprosjekt som fikk gode resultater, mens dagens Politireform vil innebære at det blir færre dedikerte politifolk som skal konsentrere seg om gjengmiljøene. Er statsråden enig i at innsatsen mot kriminelle gjenger må trappes opp, og hvordan vil han sørge for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spredning av plast og mikroplast utgjør en stadig økende trussel mot dyr og etterhvert mennesker. Derfor haster det å iverksette tiltak. Miljødirektoratet lanserte denne uken en liste over nasjonale tiltak mot landbaserte utslipp av mikroplast. De foreslår blant annet å utrede miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner og tiltak for å fange opp mikroplast fra bildekk.
  Når vil regjeringen legge frem den nasjonale handlingsplanen mot mikroplast som Stortinget har bestilt?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Mener Justisministeren at Klima- og miljøministeren har feiltolket svarbrevet fra Justisdepartementets lovavdeling om lisensfelling på ulv?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle