Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Hva er førende for en pasient som trenger rehabilitering; pasientenes rett til å velge behandlingssted for sin rehabilitering, eller de økonomiske rammeavtalene de regionale helseforetakene har med de respektive private, ideelle rehabiliteringsinstitusjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1271 fra undertegnede. Statens miljøavgifter bidrar inn i arbeidet med å stimulere og videreutvikle norsk gjenvinning. Handelens miljøfond blir videre en nøkkelfaktor for å stimulere nye miljøtiltak og redusert avfall.
  Hvordan vil statsråden følge arbeidet med forvaltningen av dette fondet som kan sitte på store verdier, og hvordan vil det følge samfunnsoppdraget om å øke sortering og gjenvinning av avfall?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hvor mange politifolk i de ulike politidistriktene er til daglig ute og driver forebyggende arbeid mot kriminalitet og hvor mange jobber i dag inne på kontor (for eksempel med administrasjon, analyse, kommunikasjon, ol.)?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Medfører det riktighet at staten held igjen utbetalingar til blant andre Trondheim og Stavanger på storleik med MVA-beløpet i kontraktane om metrobuss og bussveien, og kvifor held ikkje staten seg til det kontraktsfesta beløpet uavhengig om MVA kan refunderast eller ikkje?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til helseministeren

  I Oppland Arbeiderblad 26.6.2018 står tillitsvalde ved Sjukehuset Innlandet sin avdeling på Reinsvoll fram med opplysningar av alvorleg karakter for avdelinga. Over 1 000 brot på arbeidstidsbestemmelsar hittil i år, 17 % langtidssjukemelde og fleire alvorleg voldshendingar. Avdelinga har også måtte nekte å ta i mot akuttinnleggingar pga. manglande kapasitet.
  Er helseministaren kjent med situasjonen, og har ministaren tenkt å forta seg noko for å avhjelpe den akutte situasjonen ved Reisvoll Sjukehus?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle