Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  I sitt svar i spørretimen 8. november uttaler statsråden at 'Skolene kan gjøre mye for å motvirke stress [...]'. I Dagsavisen 16. november 2017 framkommer det at hver fjerde lærer mener ulike pålegg hindrer dem i å gjøre det som er best for elevene. Lederen av Utdanningsforbundet uttaler at 'politikere og lokale skolemyndigheter overstyrer fagligheten til lærerne på bekostning av hva som er best for elevene'. Mener statsråden at lærerne bør kunne bruke sitt faglige skjønn i vurderingen av hvilke tester og oppgaver de skal gjennomføre?
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Helse Sør-Øst RHF inngikk i 2013 en avtale med den amerikanske leverandøren Carestream om å installere et røntgendatasystem ved alle de 35 sykehusene i regionen innen utgangen av 2016. Sykehuset Innlandet HF ble valgt som pilotsykehus, og etter gjentatte forsinkelser ble deler av røntgendatasystemet implementert i 2016. De samlede årlige ekstrautgiftene ved SI beløper seg til om lag 15 millioner kroner. Er det Helse Sør-Øst RHF eller Sykehuset Innlandet som må dekke ekstrautgiftene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  En rekke skoler, blant annet Nord-Gudbrandsdalen videregående skole, benytter video- og fjernundervisning i enkelte fag for å opprettholde utdanningstilbudet, og gi elever i distriktene økte valgmuligheter enn elevgrunnlaget ved den enkelte skole gir rom for. I et oppslag i NRK 31.10.2017, uttaler departementet at dette kan være i strid med opplæringsloven.
  Vil statsråden eventuelt endre opplæringsloven slik at skoler ikke risikerer å måtte redusere utdanningstilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for at kvalitet, tilbakeføring til samfunnet, og de sammensatte soningsbehovene blir dekket i omorganiseringen av kriminalomsorgen, og kan statsråden gjøre rede for når Stortinget får forslag til ny omorganiseringsplan lagt fram?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kulturministeren

  Med virkning fra 1.1.2018 inntrer det krav til opplæring av frivillige ordensvakter. For frivillige organisasjoner innebærer dette en merkostnad, og en bekymring for rekrutteringen av ordensvakter. Bekymringen forsterkes ved at regjeringens budsjettforslag innebærer kutt i støtte til studieforbundene og kursvirksomhet i frivillige organisasjoner.
  Hvordan vil statsråden sikre at aktiviteten ved små lokale festivaler, studentsamlingssteder og puber ikke blir redusert som følge av regelendringen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle