Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Viktigheten av kjønnsbalanse i helsesektoren er viktig. Likevel har Kunnskapsdepartementet har satt en stopper for Universitetene i Bergen og Oslos ønsker om å starte en pilotering av 30 % mannlig kvote på opptak til profesjonsstudiet i psykologi.
  Bør ikke studier med overvekt av ett kjønn bør kunne få innføre kvotering dersom de mener det er hensiktsmessig (slik bl.a. sykepleierutdanningen ved Lovisenberg diakonale høyskole i Oslo får) og er ikke "20 % regelen" blitt rigid tolket i dette tilfellet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Ministeren vil overstyre lokal forvaltning og uttaler at det foreligger nok kunnskap til å fastsette ny bjørnesone i Nordland, og overkjører dermed rovviltnemda som forutsetter en konsekvensutredning som belyser også næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Stortingets forlik forutsetter en todelt målsetning. Hva er grunnen til at ministeren ikke ønsker denne kunnskapen, som eksempelvis hva som vil skje med de 10 000 sauene som beiter i og rundt begge områdene som er foreslått som ny bjørnesone?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  KLD vil overkjøre lokal forvaltning og rovviltnemda i Nordlands vedtak. Nordland har den laveste tilgangen på kalv etter tap i samisk reindrift. Nå under 40%, og det holder på å knekke både en næring og en kultur. Her finnes også sørsamisk og lulesamisk reindrift. Hvordan kan regjeringa godta at kunnskap om bjørn er nok kunnskap for å gjøre endringer, og dermed se bort fra vedtaket om å vurdere forslagene til bjørnesone i forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den samiske reindrifta?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Hvor stor kostnad vil falle på Avinor som følge av NATOs inspeksjon av Evenes i 2014, og mener samferdselsministeren at Avinor skal betale for de kravene NATO setter?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Vil det være aktuelt med bakgrunn i den meget spesielle situasjonen for MPA miljøet på Andøya, som ikke er direkte overførbart til andre omstillinger i Forsvaret, for statsråden å se på muligheten for å sørge for en kollektiv tiltakspakke for de ansatte ved Andøya flystasjon?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle