Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til finansministeren

  Er Finansministeren kjent med at skattedirektørens forslag om at innkrevingen ved Statens innkrevingssentral (SI) skal ledes fra Trondheim, samt at ledelsen for IKT-avdelingen er besluttet flyttet til Oslo, og hvordan samsvarer dette med Finansministerens tidligere uttalelser om at det ikke foreligger planer om å flytte IKT-avdelingen til Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Reorganiseringen av skatteetaten har skapt betydelig usikkerhet om framtiden til Statens innkrevingssentral i Mo i Rana. Finansministeren forsikret våren 2017 om at det ikke forelå planer om å flytte datasenteret til Oslo. Nå viser det ser at datakompetanse og andre funksjoner er relokalisert. Dette skjer på tross av ministerens forsikringer.
  Vil finansministeren sørge for at denne utviklingen stanses og reverseres slik at vi kan beholde Norges største fagmiljø på innkreving intakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Ved behandling av Prop. 84S -regionreformen- ble det gjort følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. Utredningen skal videre legge til grunn av gjeldende finnmarkslov videreføres innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder."
  Når kan utredningen forventes og hvordan vil den bli lagt fram for Stortinget?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Turbussnæringa er prega av stor konkurranse frå utanlandske aktørar grunna eit ganske fritt regelverk for kabotasjekøyring for persontransport. I ein slik situasjon er det svært viktig at råmevilkåra er like. Sjølv om ein buss er utanlandsk, så skal det svarast meirverdiavgift for den tenesteproduksjonen som skjer i Noreg. Korleis vert dette i dag kontrollert, og korleis vil statsråden sikre meir jambyrdige konkurransevilkår for denne næringa?
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  I et brev datert 10. november 2017 fra Forsvarsdepartementet til Eirik Skarland i organisasjonen 'Bevar Andøya Flystasjon' skriver departementet at 'departementet legger opp til å offentliggjøre informasjon om konseptvalgutredningens anbefalte løsning - herunder plassering av bygg og kostnadsestimater - så snart konseptvalgutredningen er ferdigstilt, og forhåpentligvis innen 17. november 2017'. Hva er grunnen til at departementet fortsatt ikke har lagt fram konseptutvalgutredningen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle