Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Ministeren viser gjerne til den todelte målsetninga i rovdyrpolitikken. Forutsetning for en todelt målsetning er to likeverdige mål. Fylkesmannen er Kongens og regjeringas representant i fylket, og utfører arbeidsoppgaver for departementer, direktorater og tilsyn.
  Er det slik at ministeren deler fylkesmannens oppfatning av at hensynet til de fire store rovdyrartene og kongeørn er et hovedmål, mens det å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark bare er et mål, og dermed underordnet hensynet til rovvilt og kongeørn?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Regjeringen satser positivt på økt digitalisering både i privat og offentlig sektor. Samtidig foreslår regjeringen bare 69,7 mill. i tilskudd til breibåndsutbygging i områder der markedet ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Dette er en vesentlig nedgang fra 138,7 mill. i 2017. Reduksjonen skjer selv om behovet er stort, bare 40 av 142 omsøkte prosjekter fikk støtte i fjor.
  Hvilke faglige begrunnelser ligger bak regjeringas forslag om en halvering av post 71 Kap. 1380?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Deler kunnskapsministeren sine regjeringskollegers positive syn på at det skal være lovlig å reservere konkurransen for ideelle aktører innen helse- og sosialtjenestene, og vil Esas konklusjon kunne få betydning for departementets lovtolkning i brev av 12.06.2017, eventuelt hvilken annen oppfølging kan kunnskapsministeren se for seg for at ideelle aktører innen barnehagesektoren kan prioriteres?
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  I skriftlig spørsmål til statsråden forsøkte jeg å få klarhet i bakgrunnsvurderinger, prosess og mulige alternativer for Svalbard lufthavn. Svaret var ikke fyllestgjørende, så jeg vil gi statsråden ytterligere en mulighet til å svare Stortinget. Hvorfor har man endret status på Svalbard lufthavn, hvilke analyser av konsekvensene er gjort, hva viser disse analysene, og hva skal til for å opprettholde statusen som internasjonal lufthavn av økonomiske og andre ressurser?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at Hurtigruten i den nye anbudsperioden klarer å stille nok transportkapasitet for gods for å dekke behovene til denne type transport i landsdelen, og vil statsråden at staten skal legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø gjennom økt lastekapasistet på Hurtigruten?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle