Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Nordland grenser i sør til Nord-Trøndelag og i nord til Troms. Det er 44 kommuner i fylket.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  I Fremskrittspartiets nye program kan vi lese at: 'Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området.' Når vil Stortinget motta en sak om dette, og hvordan har statsråden tenkt at Avinors utjevningsmodell mellom lønnsomme og ulønnsomme flyplasser ivaretas slik at man kan opprettholde et bredt og variert flyrutetilbud over hele landet også i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  I brev av 22. mai d.å. til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite orienterer statsråden om at han støtter tilrådningen fra Vegdirektoratet om en utbyggingsstrategi som innebærer sammenhengende utbygging av første parsell på El8 fra Lysaker til Ramstadsletta. Dette er i følge Statens Vegvesen i strid med avtalen om Oslopakke 3.
  Hvordan vil Oslopakke 3 avtalen bli påvirket av at staten bryter avtalen og hvilke konsekvenser vil det få for det fremtidige Oslopakke 3-samarbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

  Har det blitt tatt hensyn til omstillingskostnader i form av flyttekostnader for personell, økte pendleutgifter, eventuell flyttebonus, ventelønn osv. i analysen, og hva er i så fall den estimerte kostnaden knyttet til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

  Har det i kostnadsestimatet i Prop 151 S (2015-2016) for alternativ 1 for fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkingsfly (enebase på Evenes) blitt tatt hensyn til at det i sannsynligvis må bygges armeringssløyfe og vaskesystem (for eksempel «Bird Bath») for P8-flyene, og hva er i så fall kostnaden knyttet til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

  Foreligger det planer om å flytte deler av Statens innkrevingssentral, nærmere bestemt IKT-avdelingen, til Skatteetaten sentralt (Oslo)?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle