Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Når fremmer regjeringen forslag til endringer i ordningen med fri rettshjelp, jf. Stortingets vedtak av 2. desember 2016, og er det slik at departementet også vurderer rettighetene til norske statsborgere i utlandet i sin gjennomgang av ordningen med fri rettshjelp og i eventuelle forslag til endringer av denne ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å sette av 89 mill. kr til leie av fengselsplasser ut året 2018.
  Har statsråden signert noen formell avtale med nederlandske myndigheter om forlengelse av fengselsavtalen, eller har han på annen måte forpliktet seg overfor Nederland til å skaffe til veie 89 mill. kr til leie av fengsel høsten 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Kan jeg be statsråden redegjøre for hvorfor politiet nå oppgir andre tall for bemanningen i politietaten for 2013 enn det de oppgav i tidligere dokumenter, gi en utfyllende forklaring på hvordan beregningen av antall årsverk og eventuelt stillingskategorier har endret seg, samt forklare hvorfor det særlig er bemanningen i politidistriktene i 2013 som nå oppgis å være lavere enn det som tidligere har vært oppgitt?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kva kriterium vil statsråden leggje til grunn ved godkjenning av namn på dei nye regionane etter regionreforma, og kva synest statsråden om at to av fire vestlandsfylke no gjer krav på namnet «Vestlandet»?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Regjeringa har lagt fram framlegg til ny våpenlov, og det er viktig å klårgjera om det nye forbodet hovudsakleg gjeld sivile utgåver av militære våpen eller om det går lenger.
  Kan statsråden gjera greie for om det han har uttalt i pressemeldinga av 01.09.2017 om framlegget til ny våpenlov går lenger og/eller er i strid med innhaldet i proposisjonen, og korleis våpeneigarar som har halvautomatiske rifler skal forhalde seg til proposisjonen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle