Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Møre og Romsdal grenser i sør til Sogn og Fjordane, i sør-øst til Oppland og i nord-øst til Sør-Trøndelag. Det er 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Meiner statsråden at informasjon via radio er viktig, og vil statsråden iverksetje tiltak som sikrar at områdene som er særleg utsette for ekstraordinære hendingar som ekstremvêr, flom og snøskred kan motta informasjon over radio, eller er det andre tiltak statsråden ser for seg skal nyttast for å sikre informasjon til innbyggjarane i nemnte krisesituasjonar?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Den såkalte ABE-reformen vil ikke få ønsket «effektiviseringsgevinst» i domstolene, men fører heller til tjenestekutt:
  Vil statsråden sikre at Domstoladministrasjonen prioriterer domstolenes begrensede midler på et slik måte at ikke de små og mellomstore domstolene blir hardest rammet, vil han eventuelt sørge for å tilføre tilstrekkelig midler til domstolene slik at tjenesteproduksjonen kan opprettholdes, eller har statsråden andre måter å sikre at ABE-reformen ikke fører til kutt i tjenesteproduksjonen på?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

  MV "Krasnoselsk" ein russisk trålar på 55 meter, sokk ved kai i Hundeidvik, Sykkylven, 25. september 2011 som følgje av orkanen Dagmar. Det russiske rederiet hevdar force majeure og fråskriv seg eitkvart ansvar. Skipet hindrar bruken av kaia og er til fare for andre skip slik det ligg. Skipet er tømt for olje. Med heimel i forureiningsforskifta, tillèt ikkje Miljødirektoratet flytting av skipet, som ville løyst utfordringa.
  Kva kan statsråden gjere i dette og liknande tilfelle slik at ikkje lokal verksemd vert skadelidande?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hvilke konkrete tiltak har statsråden iverksatt for å endre ukulturen i politiet slik at de får reell medbestemmelse på arbeidsplassen, samt sikre at kritiske stemmer slipper til og blir hørt, uten at de ansatte må tåle represalier eller å bli ansett som illojale?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hvem skal sette ned det kommende domstolsutvalget, når skal det settes ned, hvordan er mandat og sammensetning tenkt å være, tilstrebes det å oppnevne medlemmer basert på geografi, dommerbakgrunn, juridisk utdanning, politiske verv eller andre typer bakgrunner, og vil statsråden legge til rette for at stortingsrepresentanter fra alle partier kan komme med innspill til kandidater til dette utvalget?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle