Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hordaland grenser i nord til Sogn og Fjordane, i sør til Rogaland og i øst til Telemark og Buskerud. Det er 33 kommuner i Hordaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Ifølgje NOU 2015:14 er rentekompensasjonsordninga for skulebygg og symjeanlegg ei ordning som gir dette området ei beskytta stilling på statsbudsjettet. Utvalet føreslår at det ikkje bør opprettast nye slike ordningar eller gis nye tilsegn innanfor dei eksisterande ordningane etter 2016. I statsbudsjettet for 2017 seier Finansdepartementet at dei vil fylgje opp denne anbefalinga. Kan statsråden stadfeste at dei vil fase ut ordninga med rentekompensasjon for skulebygg og symjeanlegg?
 • Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Ved handsaminga av stortingsmeldinga 'På rett vei - Reformer i veisektoren' fekk Nye Veier AS i oppdrag å byggje ut 534 km ny riksveg innan ei ramme på om lag 130 milliardar kroner. I media og ved fleire offentlege høve seier selskapet at dei vil ha omsetnad på 148 milliardar kroner. Kva er bakgrunnen for denne endringa, og korleis legg statsråden opp til å involvera Stortinget dersom føresetnadane i stortingsmeldinga vert endra?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Budsjett 2017 for Sykehuset Telemark HF forstås slik at radiolog, øre-nese-hals-spesialist og øyelege fjernes fra Rjukan sykehus og Cytostatika opphører. Kan statsråden svare på hva budsjett 2017 innebærer for Rjukan sykehus og for de nevnte funksjonene spesielt, og hvordan dette er forenlig med utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF, godkjent av statsråden i foretaksmøtet 5. juni 2014?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til klima- og miljøministeren

  Hardanger Villfisklag og frivillige har lagt ned stor innsats for å redde det som er igjen av villaksstammer i Hardanger. De har lagt grunnlaget for en genbank for Hardanger. Nå ser det ut til å være slutt - regjeringen vil ikke lengre bevilge penger til prosjektet. Ikke bare det, nå legges det også opp til at man skal destruere det møysommelig innsamlede genmaterialet.
  Hvordan vil statsråden sikre det innsamlede materialet og sikre genetisk bredde gjennom et langsiktig innsamlingsarbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden gjøre rede for hvordan rettighetsfesting av BPA-ordningen fungerer for synshemmede personer som ikke kommer opp i 25 timers grensen og hvordan utviklingen av antall brukere generelt har vært etter at BPA-ordningen ble rettighetsfestet, både brukere totalt og brukere innenfor/utenfor den rettighetsfestede delen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle