Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hordaland grenser i nord til Sogn og Fjordane, i sør til Rogaland og i øst til Telemark og Buskerud. Det er 33 kommuner i Hordaland.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  Hvordan mener statsråden at fylkeskommunene skal kunne drive god dimensjonering av yrkesfagutdanningene når private yrkesfagskoler ikke har noen plikt til å koordinere med fylket rundt dem?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Viser til IKT-skandalen i Helse Sør-Øst og statsrådens tidligere svar til Stortinget.
  Vil statsråden komme til Stortinget før sommeren med en helhetlig redegjørelse om saken, hva departementet har gjort for å unngå det som har skjedd, alle fakta om hva som har skjedd og hvilke konsekvenser dette vil få?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Rapporten om journalskandalen i Helse Sør -Øst er svært alvorlig, og helse ministeren har ikke kunne garantere at IT- arbeideres tilgang til svært sensitive helseopplysninger nå er stengt.
  Mener regjeringen fremdeles at det er forsvarlig å drifte helsevesenets IT- systemer fra utlandet, eller vil regjeringen sørge for en tydelig politikk overfor helseforetakene som hindrer at liknende kan skje i fremtiden, og mener statsråden at regjeringen har ansvar for situasjonen vi nå er?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

  Hvilken informasjon er gitt kommunene om hvordan bevilgningene som er øremerket lærerstillinger skal brukes og rappporteres i 2015, 2016 og 2017, og kan kunnskapsministeren utelukke at det er gitt føringer fra Kunnskapsdepartementet om å skille mellom «varige» og «fleksible» tilskudd, samt at de 268 mill kr som er definert som fleksible midler ikke skulle omfattes av den samme kravene til rapportering som de varige midlene?
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Kashmir-konflikten har siden 1947 vært en alvorlig, uløst konflikt. Den gjør området høyt militarisert, skaper risiko for krig mellom atomvåpenmaktene India og Pakistan, vanskeliggjør løsningen på andre konflikter i regionen og påfører befolkningen en hverdag preget av unødig vold, lidelser og tapte utviklingsmuligheter. Kashmir-konflikten er en fare for internasjonal sikkerhet. Verdenssamfunnet må engasjere seg sterkere for å finne en løsning. Norge kan - fortrinnsvis i samarbeid med EU, USA og andre land - undersøke om FN eller andre internasjonale fora kan ta initiativer som kan redusere volds- og konfliktnivået, styrke menneskerettssituasjonen, bedre den økonomiske og sosiale utvikling og legge grunnlaget for en fredsprosess. Hvilke strategier anser utenriksministeren som mest egnet, og hvilke initiativer vil utenriksministeren ta for å bringe partene inn i en prosess som kan framskynde en fredelig løsning på konflikten?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle