Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  I Dokument nr. 15:597 (2016-2017) vises det til en rekke tiltak som ministeren forventer skal få ned saksbehandlingstiden generelt. Med dagens utvikling i antall saker må det antas at pasienter med erstatningsutmålingssaker må vente lenge før de får saken behandlet ferdig. Ministeren sier han han er opptatt av at pasientene må få avgjort sakene sine innen rimelig tid.
  Hvor mange erstatningsutmålingssaker ligger nå ubehandlet i Helseklage?
 • Spørretimespørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til landbruks- og matministeren

  Skognæringen har et stort potensial for industriutvikling og videreforedling, ikke minst i skogfylket Hedmark. Statskog som en stor aktør, bør være en motor i å utvikle en av framtidens viktigste næringer av det grønne gullet. Hvis statsråden er enig i at vi bør utvikle skognæringen videre, hvorfor gjennomfører han da et storstilt nedsalg i Statskog?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Ser arbeids- og sosialministeren behovet for å styrke fagligheten og kvaliteten på folks møte med NAV, når det gjelder bruk av medisinske sakkyndige og det å sikre at, eksempelvis trygdelegene, møter personen de vurderer, og å benytte seg av den nyeste fagkunnskapen på feltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  I Vårt land 22.05.2017 meldes det at Helse Sør-Øst har lyst ut anbud på tverrfaglig rusbehandling med kutt i avrusing, tvangsbehandling av gravide, utredning og tilbud til pårørende sammenlignet med det som ble kjøpt av en ideell tilbyder. Tilbudet ser også ut til å bli mindre når en tar med oppbygging i regi av foretaket.
  Kan det bes om en total oversikt over tilbudet til rusavhengige i Helse Sør-Øst og hvordan det samlede tilbudet også til rusavhengige gravide, avrusing og utredning er økt?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til landbruks- og matministeren

  Er statsråden for landbruk og mat enig med Fylkesmannen i Hedmark og Stange kommune i at etterbruk av gammel jernbanetrase skal avklares før neste planfase slik at det sikres at jernbanetraseen i framtida kan tilbakeføres til jordbruksdrift?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle