Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kulturministeren

  Jeg viser til svar av 10.02.2017 på mitt spørsmål av 03.02.2017 om det vil bli fremmet Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk i inneværende stortingsperiode. Statsrådens svar på dette er nei. Mitt oppfølgingsspørsmål er:
  Vil det bli fremmet en lovsak om finansiering av tros- og livssyn slik statsråden ved flere anledninger har varslet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Flere sykehus benytter bassengtrening som behandling og spesialisert rehabilitering, noen har fjernet tilbudet og andre en i ferd med å legge ned, uten at det er gitt noen faglig definisjon på når dette ansees å være endel av det sykehusene skal tilby eller ikke. Det virker som om det er helt opp til foretakene å selv velge det bort, uten klare kriterier. Det beds derfor om en klar definisjon på hva som er spesialisert behandling og rehabilitering som forutsetter bassengtrening?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Viser til brev fra Fylkesmennenes arbeidsutvalg til JD av 22.02.2017 om at Stortingets intensjoner bak reformen på vergemålsområdet ikke lar seg realisere med dagens ressurssituasjon. Alvorlig avvik kan påregnes. De uttrykker stor bekymring for rettsikkerheten, rettighetene og interessene til mindreårige, voksne med funksjonshemming, alvorlige rusproblemer, psykiske lidelser og demens.
  Hva vil statsråden foreta seg for ivareta rettsikkerheten, hindre alvorlige avvik og at lovpålagte krav følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

  Hvordan vil statsråden sette sammen utvalget som skal utrede henholdsvis matkastelov og hvordan datostempling på matvarer kan forbedres for å redusere matsvinn?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Hvordan går det med oppfølgingen, og når kan vi forvente at det kommer konkrete forslag fra regjeringen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle