Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

  Har utenriksministeren eller noen annen del av regjeringen i løpet av 2016 mottatt spørsmål fra den danske regjeringen vedrørende et ønske om å forandre Konvensjon om begrensning av statsløshet fra 1961, eller tolkningen av den, og i så fall hvordan den norske regjering har svart?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Samme dag meldingen om synkende tillit til politiet kommer, melder politijuristene i Hedmark om mangel på folk, stort arbeidspress, saker som utsettes og henlegges i større grad enn tidligere. Stillinger er trukket tilbake, oppsigelser er på gang og flere har sluttet. Per i dag er det 6 til 7 færre årsverk enn for et år siden. Vi får ikke prioritert alle sakene som skal prioriteres høyt nok, sier politimesteren til NRK.
  Er justisministeren informert om dette o hva gjøres for årette opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Hva er beregnet proveny for de økte bøtesatsene fra nyttår?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda ga 01.12.2016 en uttalelse om at opplæringslovens forskrift § 1-10 er i strid med diskrimineringsloven ved at den ikke gir adgang til å gjøre unntak fra kravet om to fremmedspråk for elever med dysleksi ved studiespesialiserende program i videregående skole. Elever med dyslektiske må beslutte retning for sitt karrierevalg før 1. mars 2017. Det haster å sikre disse elevene rett til å søke studiespesialisering.
  Når og hvordan vil statsråden denne retten?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Kan Statsråden redegjøre for om regjeringen vil godkjenne en slik forringelse av kvalitet, og hvordan en slik redusert utbygging eventuelt vil påvirke trafikksikkerheten?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle