Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Hedmark grenser i sør til Akershus, i vest til Oppland og i nord til Sør-Trøndelag. Det er 22 kommuner i Hedmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kunnskapsministeren

  Norske statsborgere utgjør en raskt synkende andel av vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge. Fagfolk har uttrykt bekymring for at internasjonalisering kan svekke sektorens evne til å opprettholde relevante profesjonsutdanninger for norske forhold, produsere relevant forskning for norske forhold og bidra til den hjemlige samfunnsdebatt.
  Kan departementet redegjøre for om man har drøftet dette og vurdert om utviklingen er i tråd med norske interesser?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Statsråden skriver i sitt svar på mitt spørsmål nr. 173 at «satsingen på grensekontrollen innebærer blant annet at vi får over 120 nye tolleren (sic!) i grensekontrollen, en økning på hele 20 prosent». Nå rapporteres det om bemanningsproblemer i grensekontrollen pga. kutt og stramme budsjetter. Statsråden bes redegjøre for utviklingen i bemanningen på hhv. grensestasjonene, i tolldistriktene og i tolldirektoratet fra 1.2.16 og til i dag og vurdere om hun ønsker å korrigere sitt tidligere svar?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

  På hvilken måte mener statsråden at det er hensiktsmessig og korrekt at hun fatter detaljerte beslutninger om omorganiseringen av etableringen av en ny klagenemnd knyttet til LDO, og flyttingen av den nye klagenemda til Bergen, uten at de ansatte og deres fagforening blir involvert?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

  En familie har kommunal barnehageplass, men søker til en privat fordi det passer bedre. De får tildelt plass og sier opp den kommunale plassen. Så viser det seg at den private barnehagen ikke har ledig plass likevel og familien står uten tilbud. Mor må bli hjemme fra arbeid med påfølgende store økonomiske tap. Verken kommunen eller den private barnehagen ser ut til å ha eller ta ansvar.
  Er dette et lov-tomt rom og har ikke kommunen uansett ansvar for å sikre barnet plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lasse Juliussen (A) til kulturministeren

  Hvilke kriterier legger regjeringen til grunn når de vurderer støtte til idrettsarrangement, hvilke krav stilles knyttet til bruk av statlig støtte til for eksempel utbytte og pengepremier, og har regjeringen vurdert støtten opp mot reglene for offentlig støtte?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle