Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Finnmark er vårt nordligste fylke og grenser til Troms i sør. Det er 19 kommuner i Finnmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Kan statsråden forsikre at folk som er glad i noen av samme kjønn ikke blir sendt til land hvor de risikerer å bli torturert, drept eller utsatt for alvorlige menneskerettighetskrenkelser og mener statsråden det er behov for bedre nasjonale retningslinjer som i større grad enn nå tar høyde for mangfoldet i menneskelig seksualitet og kjønn i vurderingene som gjøres av UDI og UNE?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

  Vil regjeringen følge opp vedtaket fra Finnmark fylkeskommune om å overføre ansvaret for fergesambandet Øksfjord-Hasvik fra fylkeskommunen til staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til fiskeriministeren

  Er det i kvotefastsettelsen for snøkrabbe tatt høyde for å sikre leveranser til Seagourmet sin produksjon i Båtsfjord og dermed sikre viktige arbeidsplasser der?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  I et brev til ledelsen ved St Olavs Hospital i Trondheim, kommer Norsk Sykepleierforbund med sterk bekymring for at nye sparetiltak vil ramme pasientsikkerheten og øke belastningen på de ansatte. Blant annet skal tiden sykepleierne bruker mellom vaktene for å gi god informasjon om den enkelte pasient på avdelingene, kuttes.
  Hva vil helseministeren gjøre konkret for å ivareta pasientsikkerheten og de ansattes rettigheter når man blant annet går bort fra prinsippet om femdagers arbeidsuke?
 • Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til samferdselsministeren

  RV 94 er en prioritert utbedringersstrekning med programområdemidler. Det hevdes fra fin statsrådskollega Bakke Jensen at det er avsatt ramme på 1,3 MDR. Men den økonomiske rammen er ikke identifiserbar i NTP.
  Kan statsråden bekrefte at det for utbedringersstrekningen RV 94 Skaidi-Hammerfest er bevilget 1,3 MDR i programområdemidler om disse midlene er avsatt for Handlingsprogramperioden 2018-23 eller for hele NTP perioden 2018-29?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle