Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Finnmark er vårt nordligste fylke og grenser til Troms i sør. Det er 19 kommuner i Finnmark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Statsråden har ved flere anledninger vært svært tydelig på at han står fast på sin beslutning om at det nye sykehuset for Vest-Finnmark skal bygges i Hammerfest. Som kjent har Alta kommune fått laget en egen konsekvensanalyse som vurderer den samfunnsøkonomisk lønnsomheten ved å bygge det nye sykehuset i Alta. Denne rapporten er sendt helseministeren.
  Har Statsråden i etterkant av denne konsekvensanalysen endret sitt syn om hvor det nye sykehuset skal bygges, eller står konklusjonen om Hammerfest fast?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hva er den oppgavekorrigerte nominelle og reelle veksten i de frie inntektene fra 2016 til 2017, i tall og prosent, for alle landets kommuner, regnet fra anslag på regnskap 2016? Det bes om en oversikt på kommunenivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvordan skal regjeringen konkret sikre at finnmarksloven skal videreføres som i dag?
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til næringsministeren

  Regjeringens forskriftsendringer for registrering av passasjerskip setter minst 700 norske arbeidsplasser i fare for utflagging. Arbeiderne blir erstattet av utenlandske ansatte på dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Begrunnelsen til endringen er at dagens ordning strider mot EØS-avtalen. Betyr det at statsråden ikke fører en politikk hun selv ønsker, men gjør det på grunn av krav fra Brussel, eller er politikken i tråd med regjeringens vilje, men at regjeringen skyver EØS-avtalen foran dere?
 • Spørretimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

  I kriteriene for blant annet å få Krigsmedaljen er det et krav om innsats langt utover det man kan forvente. Det er stilt strenge krav til dokumentasjon for å få Krigsmedaljen. På Altagård har vi et minnesmerke med navn på de soldater som ga sitt liv for å forsvare Norges frihet. Tilsvarende minnesmerker finner vi over det ganske land. Hvorfor er ikke det å gi sitt liv i kampen for landets frihet en god nok dokumentasjon på en innsats som burde vurderes som langt over det en kan forvente?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle