Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Sykehusinnkjøp HF har lagt ut anbud på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet. Anbudet lukkes 30. oktober 2018. Ifølge anbudet er det ønske om å ivareta lokal kunnskap. Men ifølge klinikksjefen ved prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset er deres jurister enige om at virksomhetsoverdragelse vil kunne være diskriminerende og begrense den reelle konkurransen. Kan statsråden dokumentere at norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  En viktig konkurransefaktor for å ta toget, er god nettilgang slik at man kan jobbe effektivt eller ha sosial kommunikasjon. Mange reisende opplever denne tilgangen, enten som mobildekning eller WIFI-dekning som svært dårlig, ikke minst på Nordlandsbanen. Jernbanedirektoratets utredning av 25.4.18 om dette temaet skisserer flere løsninger og antatte kostnader. Hvilken plan har statsåden og regjeringen for å implementere konklusjonene i denne utredningen og ta et krafttak for å rette opp manglene, og i hvilke årsbudsjetter?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Sluxx er et effektivt middel mot brun skogsnegl som er en fremmedart som sprer sykdomsfremkallende bakterier og virus og som ødelegger hagegleden for så mange. Sluxx er miljøvennlig og rimelig og brukes av bønder med autorisasjon for plantevernmidler, men det er ikke godkjent til hobbybruk. Dette fordi importøren ikke har søkt om godkjenning, kanskje fordi produsenten også selger en konkurrerende middel.
  Vil statsråden ta initiativ til at Sluxx blir gjort tilgjengelig for hageeiere slik mange ønsker seg?

 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dagsavisen hadde tirsdag 2. oktober 2018 en reportasje om en uføretrygdet som taper penger på å jobbe, og som i tillegg sliter med å komme i kontakt med hjelpeapparatet for å få bistand i en vanskelig situasjon.
  Hvordan forklarer statsråden at han kommer så dårlig ut, hva vil hun gjøre for å forhindre slike fattigdomsfeller i framtida og sikre at folk får nødvendig tilgang til hjelpeapparatet når de har behov for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til samferdselsministeren

  I Jeløya-plattforma har regjeringa stadfesta eit mål om at 30 prosent av godstransporten skal overføras frå veg til sjø og bane, men vi registrerar at det i Prop. 1 S, ikkje er foreslått nokon tiltak for å gjere godstransport på jernbane meir lønsam - vi reknar med at regjeringa er einig i at det overordna målet er at klimautsleppa skal kuttast, og derfor ønskjer vi svar på kva regjeringa vil gjere for å styrke jernbanens konkuransekraft mot veg?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle