Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Jordbrukets samfunnsoppdrag er matvaresikkerhet. Stortingets flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, beregner dette som sjølforsyningsgraden av jordbruksmat korrigert for import av fôr som er historisk praksis. Mens den er om lag 40 pst. i Norge, har Sveits, med sitt kulturlandskap en sjølforsyningsgrad på om lag 50 pst. Skal Norge se ut som Sveits, krever det økt planteproduksjon. Vi må ha beite på større arealer, ha større fulldyrka arealer, og fruktbarheten i jorda må bedres. Hvordan vil regjeringa legge til rette for en slik utvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  9. april 2018 uttalte Jernbanedirektoratet at «Follobanen åpner også for kvarters intervall for de fullstoppende lokaltogene på Østfoldbanen». Kapasitetsanalyse på Ski stasjon fra 2016 viser at det er svært krevende å få til så hyppige avganger før det bygges planskilt avgreining Østre linje sør for Ski. Dette er ikke planlagt før 2027.
  Kan statsråden garantere at det lar seg gjøre med kvartersavganger når Follobanen åpner og vise hvordan det lar seg gjøre før planskilt bygges?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Hvorfor blir takstene i maksimalprisforskriften for drosjenæringa økt med bare 0,91 prosent, når det er nødvendig med en økning på 1,82 prosent for å dekke inn kostnaden ved økning av den lave merverdiavgiftssatsen på 2 prosentpoeng?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Norge er et velferdssamfunn der mange har god økonomi, men mange sliter også med å få endene til å møtes, blant annet en del uføretrygdede.
  Har statsråden en oversikt over hvor mange uføretrygdede, herunder dem med stønad som "ung ufør", som har en svakere økonomi enn det staten selv definerer som minstesatser for en akseptabel levestandard, og hva gjør regjeringen i tilfelle for å rette opp i disse forholdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Byggestart av rv 23 Dagslett-Linnes har igjen blitt utsatt. Stor kostnadsøkning gjør at SVV jobber med å finne innsparingsmuligheter og alternative løsninger på veien, som etter hvert skal fram til E18.
  Kan statsråden opplyse når disse utredningene er ferdige, og hvilke grep vil han ta for at en sterkt prøvet lokalbefolkning med stortrafikk gjennom boligveien, kan se en løsning, og kan han se på en ny finansiering av dette prosjektet, om mulig i kombinasjon med framskyndet tunnel via Viker til E18 i fellesprosjekt?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle