Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Slik Sosialistisk Venstreparti og flere medier ser det, svarer ikke statsråden på spørsmålet jeg stilte ham 31. oktober 2017 om jernbane i Buskerud, når han henviser til en utredning fra Bane NOR fra 28. juli 2016. Derfor spør jeg på nytt: Kan statsråden vise til eksisterende utredning, eller vil han ta initiativet til en utredning, av muligheten for to tog i timen som grunnrute mellom Drammen og Kongsberg på eksisterende enkeltspor og hva dette vil kreve av tilpasninger og kostnader, der strekningen Drammen-Hokksund vurderes spesielt?
 • Spørretimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Arbeiderpartiet har fremmet en rekke forslag om krav til trossamfunn som mottar statsstøtte. I VG 14. november 2017 kommenterte kulturministeren Arbeiderpartiets initiativ til krav om kvotering av kvinner i styrene til tros- og livssynssamfunn. Hun begrunner sin avvisning med at det kan gi byråkrati, og at kravet kan omgås. Hva er egentlig regjeringens syn på krav om kvinnekvotering i styrer i trossamfunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  En stadig tilbakevendende bekymring i forbindelse med det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen, har vært manglende planer for og finansiering av veiløsninger til og fra sykehuset. Drammens Tidende kunne 8. november 2017 melde at nye veiløsninger må dekkes innen rammen for det nye sykehuset. Stemmer dette, og hvilke konsekvenser vil det i så fall få for kvaliteten på tilbudet til pasientene i form av færre funksjoner, redusert kapasitet eller lignende?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

  Er det ikke på tide at helseministeren nå tar grep for å sikre forsvarlig kreftbehandlingen for en hel helseregion(500 000 innbyggere)?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  I Meld. St. 4 (2017-2018) om regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold viser regjeringen til at samlet skattelettelse over perioden 2014-2017 for alderspensjonister er anslått til om lag 3,8 mrd.kr.
  Kan statsråden opplyse om hvordan disse skattekuttene fordeler seg på ulike inntektsgrupper av pensjonister og fordelt på enslige og pensjonistpar, samt om det foreligger tilsvarende tall for uføre?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle