Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grenser i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i øst til Akershus og Oslo. Det er 21 kommuner i Buskerud.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden framlegge innholdet i det som betegnes som «tjenestepakken» og «kanalstrategien» i Nav, redegjøre for hvordan informasjon om denne er tilgjengelig for brukere av Nav, samt forholdet til forvaltningens veiledningsplikt for de som møter opp ved det lokale Nav-kontoret uten å få snakket med noen om sin sak, jf. forvaltningsloven § 11a?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Mener statsråden at dagens Bioteknologilov står seg mot ny eller mer omfattende bruk av bioteknologi i fremtiden, og vil han som varslet legge frem en melding for Stortinget som kan berede grunnen for en ny lov i denne stortingsperioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Domstoladministrasjonen (DA) har tatt initiativet til å etablere en permanent felles ledelse ved flere domstoler etter hvert som domstolledere har fratrådt.
  Har statsråden gitt sin godkjennelse eller på annen måte gitt "grønt lys" for den prosessen som er i gang, og ser statsråden noen betenkeligheter ved gjennomføringen av felles ledelse sett i lys av de rettslige innvendinger som er kommet fra dommerhold og Stortingets tidligere behandling av spørsmålet om sammenslåing og felles ledelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden framlegge tabelloversikt over prosentvis heltidssysselsatte flyktninger i 2015 fordelt etter botid på hhv. 4-6 år, 7-19 år og over 20 år for aldersgruppene 15-24 år, 25-62 år og 63-74 år, med samme landbakgrunn som Tabell 28 A i den nylig publiserte SSB-rapporten "Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015"?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt har tidligere innstilt på at Kongsberg politistasjon ikke skal beholde passtjenesten og at passutstederne i Sør-Øst politidistrikt blir liggende i Tønsberg, Drammen, Grenland og Notodden. Avgjørelsen lar imidlertid vente på seg. En fjerning av passtjenesten fra Kongsberg politistasjon vil som i andre kommuner medføre ekstra utgifter for næringslivet så vel som for innbyggerne.
  Vil statsråden imøtekomme Kongsberg kommunes krav om å få beholde passtjenesten?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle