Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grenser i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i øst til Akershus og Oslo. Det er 21 kommuner i Buskerud.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Kan statsråden legge frem tall på antall reisende fra Steinberg stasjon per måned siden november 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Arbeids- og velferdsetaten (NAV) publiserer hver måned tall for utviklingen i arbeidsledigheten. Arbeidsledighetstallene NAV publiserer er antallet helt ledige og summen av helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Svært få personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) med status som arbeidssøker internt hos NAV er med i dette bruttoledighetstallet.
  Vil statsråden be NAV om også å publisere arbeidsledighetstall som inkluderer samtlige AAP-mottakere som er registrert som arbeidssøkere hos NAV?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Er statsråden enig i at det er en klar forskjell på anbefalingene som ligger inne i pakkeforløpenes diagnoseveiledere og formuleringene i regjeringserklæringen som fastslår at regjeringen vil gjøre «forløpstidene juridisk bindene i pasientrettighetsloven"?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Basert på tall fra Riksrevisjonens rapport om bruk av konsulenter i staten, er det uklart hvordan utviklingen av bruk av konsulenter i helseforetakene har vært de senere årene.
  Kan helseministeren svare på hvor mye de fire respektive regionale helseforetakene har brukt på konsulenttjenester i perioden 2014 – 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Nav.no har en oversikt over påregnet saksbehandlingstid for ulike typer ytelser etter fylke. For uføretrygd varierer forventet tid fra fire til åtte mnd. I tilsvarende oversikt for internasjonale saker sies det at man generelt må påregne mer tid fordi opplysninger må innhentes fra utenlandske trygdemyndigheter. Antatt saksbehandlingstid for uføretrygd er ikke oppgitt.
  Hvorfor er uføretrygd utelatt fra oversikten, og hva mener statsråden er en rimelig saksbehandlingstid for internasjonale saker om uføretrygd?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle