Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Hvordan mener medieministeren NRK klarer å fylle tomrommet og bidra til medie- og innholdsmangfold i hele landet med kortere distriktsnyheter?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Jeg viser til Stortingets behandling av Innst. 15 S (2017-2018), hvor følgende forslag ble fremmet: 'Stortinget ber regjeringen styrke samordningen av den offentlige tilsyns-, etterforsknings- og påtalevirksomhet for å kunne utøve en mer slagkraftig bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.' Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, da Høyres, Fremskrittspartiets, Venstres og Kristelig Folkepartis representanter stemte imot. Etter den siste tids uttalelser, er regjeringen nå enig i ovennevnte forslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Norge kan innvilge opp til 5 000 arbeidstillatelser hvert år for utenlandske faglærte. Samtidig er dette en yrkesgruppe som har svakere vern enn andre ansatte gjennom arbeidsmiljøloven (jf. § 1.7), samtidig som de kan bo og jobbe i Norge over svært mange år. Mange av disse arbeider med IKT, blant annet for store norskregistrerte foretak hvor staten er største eier.
  Kan statsråden redegjøre for hvor mange som i dag er i Norge på ovennevnte ordning, hvor lenge de kan være i Norge og hvor lenge de faktisk er her?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Jeg er blitt gjort kjent med at NAV Buskerud nylig har signalisert at det ikke vil være flere VTA-plasser til fordeling i Buskerud i år til tross for at det i Statsbudsjettet for 2018 er bevilget midler til 325 nye VTA-plasser på landsbasis. Det er også i Buskerud mange på venteliste til VTA.
  Hvordan forklarer statsråden dette, og er statsråden enig i forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Innst. 15 om (2017-2018) om at ungdommer med behov for VTA skal gis rett på slik statlig finansiert plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hva er status for regjeringens gjennomgang av regelverket når det gjelder mobilitetskravet i dagpengeregelverket sett i forhold til utlendingslovens krav om at ektefeller der den ene parten har midlertidig oppholdstillatelse, må bo sammen, og når kan man vente endringer i regelverk eller praksis?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle