Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), og Kristelig Folkeparti (1).

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest-Agder og Rogaland. Det er 15 kommuner i Aust-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

  Ny pleiepengeordning blir en forbedring for mange, men noen får det betydelig vanskeligere. Foreldre til utviklingshemmet ungdom over 18 år, som tidligere har hatt rett til pleiepenger når ungdommen har blitt alvorlig eller kritisk syk, mister nå denne retten. Dette gjelder få familier, men de rammes hardt. Det framstår som en uforståelig endring. Hvordan vil statsråden sikre at disse familiene ikke får enda flere belastninger som en konsekvens av denne innstrammingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Med Høyre og Frp i spissen trosset fylkestingets flertall i Aust-Agder tre innbyggerundersøkelser og folkeavstemninga fra 2011,som alle viste et tydelig nei-flertall til sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder.Ett av hoved-argumentene var at statlige arbeidsplasser i tilknytning den nye regionen skulle tilfalle Aust-Agder/Arendal. Etter svarene fra statsråden å dømme er dette svært usikkert.
  Kan statsråden fortelle klart og tydelig hvilke statlige arbeidsplasser i tillegg til fylkesmannen som skal tilfalle Aust-Agder?

 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Forutsatt at pasienter innfrir kravene for forhåndstilsagn og rett til refusjon, kan statsråden gjøre rede for hvilke grunner som HELFO kan legge til grunn for å ikke innvilge refusjon opptil den summen som helseforetaket får for utredning og/eller behandling pr. pasient?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Siden 2004 har sykehuset i Arendal drevet invasiv kardiologi/PCI-senteret. Faglig kvalitet ved senteret er godt dokumentert i nasjonale kvalitetsregistre som Norsk hjerteinfarktregister og Norsk register for invasiv kardiologi. Invasiv behandling av alle akutte hjerteinfarkt og tilfeller av hjertestans, samt all planlagt utredning av trange kransårer hos pasienter fra begge Agderfylkene og Telemark skjer på sykehuset i Arendal. Vil statsråden sikre en videreutvikling av PCI-senteret i Arendal, til beste for pasientene på Sørlandet og i Telemark?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

  Norge har forpliktet seg til å etterleve FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonens artikkel 1 sier bl.a.: "en skal fremme respekten for funksjonshemmedes iboende verdighet"
  Hva har regjeringa gjort for å sikre at universiteter og høgskoler etterlever konvensjonen, og bidrar til å fremme funksjonshemmedes iboende verdighet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle