Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), og Kristelig Folkeparti (1).

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest-Agder og Rogaland. Det er 15 kommuner i Aust-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Det er svært ulik praksis på hvilken type informasjon som gis til mennesker som har fått operert inn hjertestarter (ICD). Det er opp til hvert enkelt sykehus om de har skriftlig informasjon å gi ut i forbindelse med operasjonen, samt om de har kurs å tilby i etterkant.
  Vi helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at ICD-bærere får et godt og likeverdig informasjonstilbud gjennom kurs og skriftlig informasjon etter å ha fått operert inn sin ICD, uavhengig av hvilket sykehus de ble operert på?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

  Ved ekspropriasjon av fallrettigheter til vannkraftproduksjon har domstolene i flere saker de siste årene avsagt avgjørelser som innebærer at grunneierne som har mistet elvene sine ikke har fått full erstatning for hele sitt økonomiske tap.
  Deler statsråden domstolens vurdering av dette eller vil han vurdere endringer i ekspropriasjonserstatningsloven, slik at grunneiere som blir utsatt for ekspropriasjon alltid får full erstatning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvordan Norge, gjennom investeringer i Credit Suisse, er økonomisk involvert i oppbyggingen av en alvorlig gjeldskrise i Mosambik, og hvilke muligheter Norge som én av de største eierne i Credit Suisse har til å utøve eierskap for å hindre at denne type uansvarlig utlånspraksis finner sted i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helsedirektoratet har satt søknadsfristen for tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet til 1.febnruar for 2017. Dette skaper mye bekymring og merarbeid for organisasjonene og stiftelsene som er avhengige av tilskuddet for å drive sitt arbeid videre.
  Vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at søknadsfristen for tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet blir flyttet til november året før slik at søkerne får forutsigbarhet i sitt arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til samferdselsministeren

  I planbeskrivelsen ny E18 Tvedestrand-Arendal står det følgende: "Veglys inngår som et element på hele strekningen". Veileder til forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister fra 1 juli 2009 med endring 1 juli 2014 s.22, tilsier at man ved tolkningen etter ny lov i større grad enn tidligere, skal bygge på en totalvurdering av planen, dvs. både plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
  Vil statsråden sørge for at "Nye Veier" følger dette og sørger for veilys på hele strekningen?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle