Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), og Kristelig Folkeparti (1).

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest-Agder og Rogaland. Det er 15 kommuner i Aust-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Høyesterettsdommen hvor det fastslås at en privat avlaster er å anse som kommunalt ansatt, har medført at flere er blitt varslet om endringer i sitt avlastningstilbud. Bærum kommune skal ha ros for å avvente situasjonen. Hva gjør regjeringa overfor landets kommuner for å sikre barnets beste og for å hindre at gode avlastningsordninger forsvinner som en følge av kommunalt arbeidsgiveransvar?
 • Interpellasjon fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Autisme (ASD) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som krever en helhetlig og livslang oppfølging. Det opereres med ulike tall på forekomst av autisme, men ca. 1 pst. av befolkninga har autisme. Dessverre er oppfølgingen av barn, ungdom og voksne med autisme svært varierende både mht. til hvilken kommune man bor i og hvilken helseregion eller hvilket helseforetak man tilhører. Mangel på nasjonale faglige retningslinjer fører til at spesialisthelsetjenesten ofte gir behandling som ikke er kunnskapsbasert. Kommunenes oppfølging mot barnehage, skole, bolig, arbeid, avlastning/BPA og fritid er ofte fraværende eller mangelfull. Ikke minst har kommunene og pårørende behov for kompetanse og veiledning fra spesialisthelsetjenesten, noe som også er fraværende mange steder. Vil statsråden ta initiativ til at behandling og oppfølging av barn, ungdom og voksne med autisme blir helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Nylig ble det bestemt å slå sammen pasientombudene i Aust-Agder og Vest-Agder, og flytte virksomheten til Kristiansand. På tross av at de to fylkeskommunene hadde inngått en intensjonsavtale, som forøvrig kommunalministeren er godt kjent med, og som innebar, at ved en eventuell sammenslåing av fylkene skulle statlig forvaltning legges til Arendal. Fylkestingene i begge fylkene fattet flertallsvedtak om sammenslåing 13- og 14.12.2016.
  Vil statsråden sørge for at pasientombudets virksomhet på Sørlandet samles i Arendal?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Endelig er det blitt ro mellom sykehusene i Kristiansand og Arendal,bl.a. grunnet nasjonal sykehusplan og opprettelse av stedlig ledelse. Sykehusene faller inn under planens definisjon av "stort akuttsykehus". Signaler tyder på at ledelsen i foretaket ønsker at Arendal reduseres til akutt/lokalsykehus ,man ser for seg å svekke og flytte vesentlige akuttfunksjoner, slik som f.eks. de kirurgiske akutt-funksjonene.
  Hvordan kan statsråden sikre at intensjonene i Nasjonal helse- og sykehusplan opprettholdes jfr. Stortingets vedtak i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til helse- og omsorgsministeren

  Pasientgrunnlaget er det samme som før, og tjenestene blir levert på en tilfredsstillende måte.
  Hvordan stiller helseministeren seg til at ledelsen ved SSHF i arbeidet med utviklingsplanen antyder en nedklassing av akutt-tilbudet ved Arendal sykehus, blant annet ved å flytte akuttkirurgi til Kristiansand, for å spare penger?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle