Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Interpellasjon fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Våren 2015 fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene, god samordning samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2016-2017) i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag sammen med regjeringspartiene som blant annet skulle følges opp i statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 247 S (2016-2017). Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp vedtakene. Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker. Hvordan vil justis-, beredskaps- og innvandringsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange personer som har helseforsikring i Norge i dag, hvor stor økningen har vært siden 2013 og når han ser for seg at markedet for private helseforsikringer vil forsvinne?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden avvise forslaget om innføring av en karensdag som et prøveprosjekt, eller ønsker hun som Agder Høyre å svekke arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Har Kunnskapsministeren erfaringer om hvorvidt beredskapsteam mot mobbing er det beste tiltaket for å hjelpe elevene i saker om mobbing og krenkelser, nå som Fylkesmannen også har fått myndighet til å følge opp elevene i slike saker?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget midler til ansettelse av politihøgskolestudentene som ble ferdig utdannet sommeren 2017 med en bevilgning på 166,4 mill. kroner. KrF fikk i tillegg gjennomslag i budsjettforhandlingen for at det skulle øremerkes midler til å ansette studenter fra PHS våren 2018, med en bevilgning på 131 mill. kroner.
  Hvor stor andel av de som er ferdig utdannet på PHS våren 2017 har fått jobb, og hva gjør statsråden for å sikre at de som ikke har fått jobb får jobb i politiet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle