Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), og Kristelig Folkeparti (1).

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til Vest-Agder og Rogaland. Det er 15 kommuner i Aust-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Etter at det ble gjort alvorlig skadeverk og utøvd trusler mot mennesker på øya Værøy i Lofoten har det kommet sterke reaksjoner på at politiet i Nordland valgte å ikke rykke ut til øya. Dette på tross av at det er vedtatt at øya skal ha tilstedeværende politi. På grunn av andre endringer i distriktet, som følge av politireformen, har politimesteren bestemt at øya må vente på å få ny tjenestemann.
  Mener statsråden det er riktig at et isolert lokalsamfunn som Værøy ikke har tilstedeværende politi?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Da Stortinget forenklet tiltaksstrukturen ble KIA-tiltaket sammenslått med Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Da justiskomiteen behandlet sak om kapasitet i kriminalomsorgen påpekte flertallet "at tilsvarende ordning som det har vært for Elevator gjennom KIA-tiltaket, også må være gjennom AFT-tiltaket, og ber regjeringen sikre gode nasjonale finansieringsløsninger slik at enda flere får tilbud om § 12-soning."
  Hvordan har statsråden fulgt opp dette, og vil statsråden sikre at institusjonene ikke taper økonomisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

  Den fem år lange borgerkrigen i Syria har skapt enorme lidelser. I følge FN er over 300 000 tusen mennesker drept og 14,5 millioner mennesker har eller har hatt behov for akutt humanitær nødhjelp. Samtidig har nesten 5 millioner mennesker flyktet fra landet de siste årene.
  Hvilke konkrete tiltak prioriterer regjeringen for å intensivere innsatsen i Syrias nærområder på prosjektnivå og hvilken økonomisk ramme har hvert av disse prosjektene i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I Fædrelandsvennen 24.juni fremstilles det som at Mandal kommune ikke lenger kan gi ungdom møte- og talerett i kommunestyremøtene. Mandal har gjort et flott arbeid, og det er viktig at unge mennesker får anledning til å delta i lokaldemokratiet. Til nå har de folkevalgte stått fritt til å invitere ungdom til å møte i kommunestyret for å belyse en sak nærmere og for å si sin mening.
  Er denne praksisen nå endret, eller kan kommunestyrene fremdeles invitere ungdom til å møte og tale i kommunestyremøtene?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  På forespørsel fra Agderposten til Gjerstad kommune og Grimstad kommune om kjøp av velferdstjenester fra samme leverandør, valgte Gjerstad å være åpen om beløp og hva midlene er benyttet til, mens Grimstad valgte å sensurere bort nesten alle opplysninger. Dette er forøvrig tjenester hvor staten er tungt inne med medfinansiering.
  Hvordan kan statsråden sikre full åpenhet (selvsagt med begrensninger angående personsensitive opplysninger)rundt slike kjøp, slik at man sikrer effektiv bruk offentlige midler?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle