Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Martha Tærud (SP) til næringsministeren

  I 2018-budsjettet økte regjeringen avgiften på all alkoholfri drikke med over 40 pst. Reaksjonene fra norske saft- og mineralvannprodusenter har vært entydige gjennom hele 2018. Avgiftskostnader på nær én milliard er en utfordring for videre produksjon og setter norske arbeidsplasser i fare. Regjeringen tar i sitt forslag til budsjett for 2019 ikke innover seg konsekvensene som forespeiles av disse bedriftene. Oppfatningen av avgiftens konsekvenser er åpenbart annerledes hos regjeringen, så hva mener statsråden vil være konsekvensene for norske familieeide bedrifter, og hvordan skiller disse seg fra avgiftskonsekvensene for internasjonale produsenter som har, eller potensielt ville ha, investert i produksjon i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Hvor mye er det lagt opp til i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 å bruke til veibygging (og eventuelle andre tiltak til bilistene), og hvordan står dette i forhold til summen det estimeres at vil bli krevd inn i bilrelaterte avgifter - hva var tilsvarende tall for 2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Klima- og miljøministeren ynskjer å redusere kjøtforbruket. Samstundes legg regjeringa til rette for aukt import av kjøt (ny artikkel 19-avtale, Mercosur-forhandlingar mv.). Begge desse faktorane tilseier at norsk kjøtproduksjon vil måtte verte redusert.
  Kor stor del av norsk kjøtproduksjon og kor mange gardsbruk meiner ministeren det er ynskjeleg å ofre for å oppnå høvesvis redusert kjøtforbruk og aukt frihandel?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Den ideelle Stiftelsen Krokeide ønsker å etablere en videregående skole i de ledige lokalene i den tidligere Feiringklinikken i Eidsvoll, med særskilt tilrettelagt tilbud til elever som ikke har fullført videregående opplæring. Dette forutsetter et «internattilskudd», og ved stiftelsen og i bygda var det håp om at dette ville bli omtalt i tekstdelen av forslaget til statsbudsjett.
  Vil kunnskapsministeren støtte etablering av et slikt videregående skoletilbud i Feiring, med nødvendig oppfølging fra statlige myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Eg viser til svar på spørsmålet mitt med nr. 54.
  Kan statsråden avklare om ho verkeleg meiner at Finanstilsynet ikkje har ansvaret for tryggleiken på ein norsk børs så lenge børsen nyttar ein oppgjerssentral som er lokalisert i utlandet, og kan ho oppklåre kven som eventuelt har ansvaret for tryggleiken på norske børsar som nyttar utanlandske oppgjerssentralar når Finanstilsynet og ho sjølv etter statsråden sitt syn ser ut til å gå fri frå slikt ansvar?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle