Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalget

Alle

Høringer videoklipp
Dato Sak
30.05. kl. 14.00 Endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap)
Sted: HØRINGSSAL 1
24.05. kl. 11.30 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)
Sted: HØRINGSSAL 1
22.05. kl. 13.30 Representantforslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor
Sted: N-202
22.05. kl. 12.30 Kommuneproposisjonen 2018
Sted: HØRINGSSAL 2
22.05. kl. 10.15 Revidert nasjonalbudsjett 2017
Sted: HØRINGSSAL 1
22.05. kl. 10.15 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
Sted: HØRINGSSAL 1
22.05. kl. 10.15 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017
Sted: HØRINGSSAL 1
16.05. kl. 11.30 Representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak
Sted: HØRINGSSAL 1
15.05. kl. 13.30 Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet
Sted: HØRINGSSAL 2
15.05. kl. 12.15 Finansmarkedsmeldingen 2016-2017
Sted: HØRINGSSAL 1
15.05. kl. 09.30 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Sted: N-202
15.05. kl. 09.00 Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge
Sted: HØRINGSSAL 1
12.05. kl. 09.00 Perspektivmeldingen 2017
Sted: HØRINGSSAL 1
11.05. kl. 12.15 Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)
Sted: HØRINGSSAL 1
09.05. kl. 14.10 Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
Sted: HØRINGSSAL 1
09.05. kl. 13.15 Verksemda til Avinor AS
Sted: N-202
09.05. kl. 11.30 Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)
Sted: HØRINGSSAL 2
09.05. kl. 10.15 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
Sted: HØRINGSSAL 1
09.05. kl. 10.15 Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
Sted: HØRINGSSAL 1
04.05. kl. 13.00 Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
Sted: HØRINGSSAL 1