Typegodkjenning av kjøretøyer: Avgassutslipp

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon.

Europakommisjonen la 14. juni fram forslag til en forordning om typegodkjenning av motorvogn med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. Forslaget vil gjeninnføre visse bestemmelser som EU-domstolen opphevet siden de var blitt vedtatt med feil prosedyre. Forslaget vil dermed ikke medføre noen materielle endringer i reglene.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 04.07.2019 10:37 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2019)208