Vurdering av medisinsk teknologi

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om vurdering av medisinske teknologi.

Europakommisjonen la 31. januar fram forslag til en forordning om vurdering av medisinsk teknologi. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å fremme samarbeid mellom medlemslandene. Det er også et mål å sikre bedre innsyn slik at pasienter kan få tilgang til informasjon om den kliniske merverdi av ny teknologi. Reglene gjelder både nye legemidler og nytt medisinsk utstyr. Det legges opp til samarbeid om kliniske vurderinger, vitenskapelig samråd og identifisering av framvoksende teknologier i tillegg til frivillig samarbeid på andre områder. De enkelte EU-landene vil stadig være ansvarlige for å vurdere ikke-kliniske aspekter av medisinsk teknologi (dvs. bl.a. økonomiske, sosiale og etiske aspekter) og for å fatte beslutninger om prisfastsettelse og godtgjørelse.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 12.02.2018 15:13 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)51