Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener

Europakommisjonen la 5. april fram forslag til et direktiv som vil endre gjeldende direktiv om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet. Det er i dag innført, eller foreslått innført, begrensninger i arbeidstakeres eksponering for 21 kreftfremkallende stoffer. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at det foreslås å legge ytterligere fem nye stoffer til listen over kreftfremkallende stoffer. Målet er å bedre arbeidsforholdene og redusere yrkesskader.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 09.04.2018 14:17 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)171