Typegodkjenning av kjøretøyer etter brexit

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om typegodkjenning av kjøretøyer etter brexit.

Europakommisjonen la 4. juni fram forslag til en forordning med supplerende bestemmelser til EU-lovgivningen om typegodkjenning for kjøretøyer med hensyn til Storbritannias utmelding av EU.

Kommisjonen skriver i forslaget at med mindre det i en ratifisert utmeldingsavtale bestemmes en annen dato, vil Storbritannia fra 30. mars 2019 være å anse et tredjeland i EU-lovgivningen. Flere gjeldende typegodkjenningsregelverk vil dermed ikke lengere ha anvendelse i Storbritannia. Typegodkjenningsmyndigheter i Storbritannia vil dermed heller ikke kunne foreta godkjenning for produsenter av kjøretøyer.

For å sikre fortsatt overholdelse av EU-lovgivningen og opprettholde adgangen til EU-markedet, må produsenter i Storbritannia dermed godkjennes av en annen myndighet i det gjenværende EU27. For å unngå usikkerhet for britiske produsenter foreslås regler som bl.a. uttrykkelig sikrer dem mulighet til å søke godkjenning i EU27, tillater at prøver som allerede er utført ikke trengs gjentatt og sikrer overgangsregler for produkter som allerede er på markedet ved Storbritannias utmelding.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 27.06.2018 13:25 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)397