Styrket vern for varslere

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om styrket vern for varslere.

Europakommisjonen la 23. april fram forslag til et direktiv som skal styrke vernet for personer som varsler om brudd på EU-lovgivning. Kommisjonen skriver i skriver i sin pressemelding at regelverket skal sikre varslere mot oppsigelse, degradering og andre former for represalier, som rettsforfølgelse fra arbeidsgiver på grunn av kontraktsbrudd, og skal omfatte ansatte som har avdekket uregelmessigheter innenfor et bredt spekter av EU-lovgivning. Dette gjelder områder som finansielle tjenester, terrorfinansiering og hvitvasking, men også innenfor områder som folkehelse, miljø, offentlig innkjøp, matsikkerhet, personvern, forbrukerbeskyttelse og dyrehelse. Arbeidstakere på tilfeldige kontrakter og selvstendig næringsdrivende er også omfattet av direktivet. Kommisjonen innfører et prinsipp om omvendt bevisbyrde, som innebærer at det er virksomheten, og ikke varsleren, som må bevise at det ikke har forekommet represalier. Forslaget som i utgangspunktet ikke er merket som EØS-relevant, er også omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt 25. april i år. Sammen med forslaget la Kommisjonen fram en melding om varslingsvern.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 28.05.2018 13:48 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)218