Redusert skipsavfall

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om revisjon av skipsavfallsdirektivet.

Europakommisjonen la 16. januar fram forslag til revisjon av skipsavfallsdirektivet. Forslaget der del av Kommisjonens plaststrategi. Kommisjonens skriver i sin pressemelding at målet med strategien er å verne planeten, beskytte innbyggerne og styrke industrien. Revisjon av direktivet skal bidra til reduserte avfallsutslipp fra skipsfarten og øke effektiviteten til maritime operasjoner i europeiske havner. Det skal også forenkle og klargjøre reglene på området og erstatte eksisterende regelverk med ett felles direktiv.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 12.02.2018 14:50 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)33