Persistente miljøgifter

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om persistente miljøgifter.

Europakommisjonen la 22. mars fram forslag til en forordning som reviderer eksisterende deler av det gjeldende regelverket for persistente organiske miljøgifter. Regelverket på dette området skal overvåke slike miljøgifter og rapportere om produksjon, bruk og utslipp av dem. Forslaget medfører noen tekniske tilpasninger, men skal ikke medføre nye gjennomførings-, overvåknings- eller rapporteringskrav.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 06.04.2018 13:50 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)144