Nye avtalebetingelser for forbrukere

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen om styrkede forbrukerrettigheter og styrket håndhevelse av rettighetene.

Europakommisjonen la 11. april fram forslag til direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser og forslag til direktiv om modernisering og bedre håndhevelse av EUs forbrukerlovgivning. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å sikre at alle forbrukere skal kunne dra nytte av sine EU-rettigheter. Sentrale elementer er styrkede rettigheter på nettet og bedre verktøy for å håndheve rettigheter og få erstatning. Blant annet foreslås økt innsyn i nettbaserte plattformer og søkeresultater på nettet og nye rettigheter for gratis nettbaserte tjenester. Det foreslås også bedre beskyttelse mot urimelig handelspraksis, mer effektive sanksjoner og samtidig en viss forenkling for næringsdrivende. Sammen med rettsaktene la Kommisjonen også fram meldingen «En ny giv for forbrukerne». Forslagene er også omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt 18. april i år.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Barne- og likestillingsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslagene.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 02.05.2018 17:31