Misligholdte lån og tapsdekning

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen om misligholdte lån og tapsdekning for misligholdte eksponeringer.

Europakommisjonen la 14. mars fram forslag til et direktiv om misligholdte lån med bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet og forslag til en forordning om endring i eksisterende regler for minimumsdekning av tap for misligholdte eksponeringer. Samme dag la Kommisjonen fram en statusrapport om arbeidet med å redusere antallet misligholdte lån i Europa.

Forslagene skal redusere risiko i den europeiske banksektoren og gjøre den mer motstandsdyktig mot fremtidige økonomiske kriser. Pakken mot misligholdte lån supplerer initiativene i kapitalmarkedsunionen, og er et skritt på veien mot fullførelsen av bankunionen. Forslagene er også omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt 21. mars i år.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 06.04.2018 13:57