Livslang læring

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om nøkkelkompetanser for livslang læring.

Europakommisjonen la 17. januar fram forslag til en rådsrekommandasjon om nøkkelkompetanser for livslang læring. Kommisjonen i sin pressemelding at dette er en del av oppfølgingen av Göteborg-toppmøtet og har som mål å forbedre nøkkelkompetanser og digitale ferdigheter hos europeiske innbyggere. Dette skal fremme felles verdier og oppmerksomhet om EUs funksjonsmåte. I tillegg til rekommandasjonen skal også en handlingsplan for digital utdanning og en rekommandasjon for felles verdier, inkluderende utdanning og den europeiske dimensjonen av opplæring, bidra her. Den foreliggende rekommandasjonen vil oppdatere en tidligere rekommandasjon på området. Den skal bidra til å utvikle nøkkelkompetanser hos innbyggerne og gi råd til medlemslandene om hvordan dette skal oppnås. Bl.a. er målet å stimulere til mer entreprenørskap og innovasjon og å fremme matematisk- og naturvitenskaplig kompetanse.

Forslaget er til behandling i Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kunnskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 26.01.2018 14:07 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)24