Krav til investeringsselskap og tilsyn av verdipapirforetak

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til tre rettsakter fra Europakommisjonen knyttet til finansielle tjenester.

Europakommisjonen la 20. desember 2017 fram forslag til en forordning om tilsynsmessige krav til investeringsselskap, et forslag til et direktiv om tilsyn med verdipapirforetak  samt et forslag til direktiv om utsatt anvendelsesdato for visse tidligere vedtatte regler for forsikringssektoren. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at de nye kravene er mer hensiktsmessige og risikofølsomme. Samlet skal dette gi et bedre tilsyn. Reglene for tilsyn foreslås forenklet og skal også sikre at store investeringsselskap som utfører banklignende aktivitet, skal overvåkes og reguleres på samme måte som banker. Forslagene innebærer at mindre investeringsselskap skal underlegges enklere kapitalkrav, mens reglene blir mer omfattende for store selskap. Forslagene vil endre eksisterende regelverk på området.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslagene.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 16.02.2018 15:36