Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om fremme av bruk av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter.

Europakommisjonen la 24. mai fram forslag til en forordning som skal bidra til at mindre bedrifter får lettere tilgang til finansiering. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er at offentlige markeder som for eksempel børser, skal være enklere og billigere å bruke for små og mellomstore bedrifter (SMB). Dette skal skje gjennom etablering av såkalte SMB-vekstmarkeder. Blant annet foreslås å tilpasse reglene for registerføring over personer med tilgang til børssensitiv informasjon, åpne for forenklede prospekter og etablering av et felles sett med likviditetsavtaler. Forslaget er en del av målet om å etablere en kapitalmarkedsunion i EU.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 01.06.2018 14:06 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)331