Forenklet rapportering på miljøområdet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om å forenkle rapporteringsforpliktelsene på miljøområdet.

Europakommisjonen la 31. mai fram forslag til en forordning om tilpasning av rapporteringsforpliktelsene på miljøområdet. Dette vil medføre endring i ni eksisterende direktiv og forordninger. Dette er regelverk som regulerer en rekke ulike miljøspørsmål inkludert bl.a. støy, beskyttelse av ulike typer dyr og planter, bruk av slam fra renseanlegg i landbruket, register for forurensende stoffer og anvendelse av treprodukter.

Målet er å gi et bedre datagrunnlag, gi økt innsikt for offentligheten og forenkle rapporteringen for dermed å redusere den administrative byrden for medlemsstatene og Kommisjonen. Dette foreslått oppnådd bl.a. gjennom å oppheve visse rapporteringskrav, endre frekvensen på rapporteringen og endre kravene til overvåkning.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 13.06.2018 15:24 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)381