Finanslovgivning

Til orientering har Stortinget mottatt en rekke forslag til rettsakter fra Europakommisjonen knyttet til regelverk for finansielle tjenester.

8. mars la Kommisjonen fram en handlingsplan for bærekraftig finansiering. I pressemeldingen skriver Kommisjonen at den ønsker et finansielt system som støtter EUs dagsorden for bærekraftig utvikling. Samme dag la Kommisjonen også fram en handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor, jf. også pressemeldingen om dette forslaget.

8. og 12. mars la Kommisjonen videre fram forslag til en rekke rettsakter knyttet til finansielle tjenester. Kommisjonen skriver i en pressemelding 12. mars at forslagene skal bidra til å gjennomføre kapitalmarkedsunionen ved å fremme alternative finansieringskilder og fjerne hindringer for grensekryssende investeringer. Forslagene omfatter:

Kommisjonen la også fram en meddelelse om gjeldende lov om eierrettigheter ved grensekryssende verdipapirhandel.

Se nærmere omtale av de ulike forslagene i Stortingets EU/EØS-nytt 13. mars 2018. Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 19.03.2018 20:47