Europeisk arbeidsmarkedsbyrå

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om etablering av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå.

Europakommisjonen la 13. mars fram forslag til en forordning om etablering av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Samtidig ble det lagt fram en melding om gjennomføringen av de sosiale rettighetene i EU.

Kommisjonen skriver i sin pressemelding at det nye byrået skal sikre at EUs regler håndheves på en rettferdig, enkel og effektiv måte. Det skal støtte medlemslandene i saker som angår grensekryssende mobilitet, som fri bevegelse av arbeidstakere, utstasjonering av arbeidstakere, koordinering av trygdeordninger, og samarbeidet mellom landene for å takle svart arbeid. Forslaget er en oppfølging av den sosiale pilaren som ble vedtatt i november 2017. Byrået skal gi informasjon til borgere og bedrifter, støtte opp om samarbeidet mellom de nasjonale myndighetene og megle og avgjøre tvister i grensekryssende konflikter. Arbeidsmarkedsbyrået skal dekke alle sektorer. Se også omtale av forslaget i Stortingets EU/EØS-nytt 21. mars i år.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 05.04.2018 15:15 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)131