EU-programmet Kreativt Europa(2021-2027)

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om EU-programmet Kreativt Europa.

Europakommisjonen la 30. mai fram forslag til en forordning for EU-programmet Kreativt Europa for perioden 2021-2027.

Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet med programmet er å støtte europeisk kultur, de kreative sektorene i Europa og audiovisuelle verk. Dette skal bl.a. øke konkurransekraften til bedrifter i Europa innen disse sektorene, inkludert små og mellomstore bedrifter og fremme samarbeid på tvers av landegrensene. Det er foreslått et samlet budsjett på 1,85 milliarder euro for den kommende perioden.

Norge deltar i programmet Kreativt Europa for perioden 2014-2020.

Forslag til de ulike EU-programmene legges fram som del av Kommisjonens forslag til EU-langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Flere programforslag som er vurdert som EØS-relevante, inneholder en formulering om at EØS/EFTA-stater skal gis adgang til å delta i samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kulturdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 13.06.2018 15:31 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)366