EU-programmet Connecting Europe Facility (2021–2027)

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om EU-programmet Connecting Europe Facility.

Europakommisjonen la 6. juni fram forslag til en forordning om etablering av EU-programmet Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur for perioden 2021–2027. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er den ønsker å styrke finansieringen av infrastruktur med høy ytelse som kan styrke sambandet i Europa.

Samlet foreslås det et budsjett på 42,3 milliarder euro til å styrke transport (30,6 milliarder euro), energi (8,7 milliarder euro) og på det digitale området (3 milliarder euro). Målet er bl.a. å gi støtte til mer miljøvennlig transport, forbedre militær mobilitet, støtte opp om målet om mer miljøvennlig energi og bidra til digitaliseringen av europeisk industri.

Norge deltar i IKT-delen av dagens Connecting Europe-program.

Forslag til de ulike EU-programmene legges fram som del av Kommisjonens forslag til EU-langtidsbudsjett for perioden 2021–2027. Flere programforslag som er vurdert som EØS-relevante, inneholder en formulering om at EØS/EFTA-stater skal gis adgang til å delta i samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 26.06.2018 15:07 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)438