EU-program for rettigheter og verdier (2021–2027)

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om et EU-program for rettigheter og verdier.

Europakommisjonen la 30. mai fram forslag til en forordning som vil etablere et EU-program for rettigheter og verdier. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet med programmet er å beskytte og fremme de rettigheter og verdier som er forankret i EUs traktater. Dette innebærer bl.a. støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner for å bevare åpne, demokratiske og inkluderende samfunn. Det kan også gis støtte til utdanning og opplysning på de områdene som er omfattet av programmet, gjensidig læring og analyseaktiviteter. Det er tre delmål for programmet:

  • Å fremme likestilling og rettigheter
  • Å fremme borgernes engasjement og deltagelse i EUs demokratiske liv
  • Å bekjempe vold

Kommisjonen foreslår å finansiere programmet gjennom et fond for rettferdighet, rettigheter og verdier som også skal brukes til å finansiere EUs program for rettslige spørsmål. Det foreslås at det skal settes av 642 millioner til programmet for rettigheter og verdier og 305 millioner euro til programmet for rettslige spørsmål. De to programmene vil erstatte tre eksisterende programmer. Dette omfatter programmet for rettigheter, likestilling og unionborgerskap, programmet Europa for borgerne og programmet for rettslige spørsmål.

Island og Liechtenstein deltar nå i programmet for rettigheter, likestilling og unionborgerskap. Norge deltar ikke i dette programmet i denne budsjettperioden, men har deltatt i tilsvarende programmer i tidligere perioder. Ingen av EØS-landene deltar i de to andre programmene i denne budsjettperioden.

Forslaget til de ulike EU-programmene legges fram som del av Kommisjonens forslag til EU-langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Flere programforslag som er vurdert som EØS-relevante, inneholder en formulering om at EØS/EFTA-stater skal gis adgang til å delta i samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Barne- og likestillingsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 26.06.2018 14:41 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)383