EU-program for digitalt Europa (2021–2027)

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om et nytt EU-program fordigitalt Europa.

Europakommisjonen la 6. juni fram forslag til en forordning som etablert et nytt EU-program for digitalt europa for perioden 20212027. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at programmet skal bidra med finansiering og investering på det digitale området. Det skal dermed supplere de lovmessige rammene som er foreslått for det digitale indre markedet.

Kommisjonen foreslår at programmet primært skal rettes mot store datamaskinger (super computers), kunstig intelligens, cybersikkerhet og tillit, digital kompetanse og til å fremme allmenn bruk av digitale teknologier i økonomi og samfunn. Det er foreslått et samlet budsjett på 9,2 milliarder euro for perioden 2021-2027.

Forslag til de ulike EU-programmene legges fram som del av Kommisjonens forslag til EU-langtidsbudsjett for perioden 20212027. Flere programforslag som er vurdert som EØS-relevante, inneholder en formulering om at EØS/EFTA-stater skal gis adgang til å delta i samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen. Dette forslaget er ikke merket som EØS-relevant, men inneholder en formulering om adgang for EØS/EFTA-stater.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 26.06.2018 15:02 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)438