EU-program for det indre marked (2021-2027)

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om et nytt EU-program for det indre marked.

Europakommisjonen la 7. juni fram forslag til en forordning om et EU-program for det indre marked, bedrifters konkurranseevne, inkludert SMB og europeisk statistikk. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at programmet skal styrke og beskytte innbyggerne i EU. Formålet er blant annet å:

  • sikre forbrukerrettighetene og en god produktsikkerhet
  • styrke konkurransekraften til bedrifter – spesielt små og mellomstore bedrifter
  • sikre trygge produkter for mennesker og dyr
  • bidra til å utvikle oppdaterte og framtidsrettede standarder
  • styrke IKT-verktøyene for å sikre effektiv håndheving av konkurransereglene i en digital tidsalder
  • finansiere utarbeiding og formidling av statistikk

Det foreslås satt av 4 milliarder euro til programmet og i tillegg 2 milliarder euro til SMB gjennom InvestEU-fondet. Programmet vil erstatte tre eksisterende programmer. Dette omfatter det europeiske statistikkprogrammet og forbrukerprogrammet der Norge deltar i inneværende budsjettperiode, og programmet for konkurranseevne til bedrifter og SMB (COSME) som Norge ikke deltar i.

Forslag til de ulike EU-programmene legges fram som del av Kommisjonens forslag til EU-langtidsbudsjett for perioden 2021–2027. Flere programforslag som er vurdert som EØS-relevante, inneholder en formulering om at EØS/EFTA-stater skal gis adgang til å delta i samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen, jf. artikkel 5 i forslaget.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 12.07.2018 15:01 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)441